ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

移植

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -移植-, *移植*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
移植[yí zhí, ㄧˊ ㄓˊ, ] to transplant, #4,302 [Add to Longdo]
移植[kě yí zhí xìng, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ, ] portability (programming language), #109,107 [Add to Longdo]
移植[yí zhí xìng, ㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˋ, ] portability, #117,045 [Add to Longdo]
移植[kě yí zhí, ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄓˊ, ] portable (programming language) [Add to Longdo]
移植手术[yí zhí shǒu shù, ㄧˊ ㄓˊ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] (organ) transplant operation [Add to Longdo]
骨髓移植[gǔ suǐ yí zhí, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ ㄧˊ ㄓˊ, ] bone marrow transplant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]
移植ごて;移植[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
移植コーディネーター[いしょくコーディネーター, ishoku ko-deine-ta-] (n) transplant coordinator [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (n) {comp} (code) portability [Add to Longdo]
移植手術[いしょくしゅじゅつ, ishokushujutsu] (n) transplant surgery [Add to Longdo]
移植[いしょくせい, ishokusei] (n) portability [Add to Longdo]
移植臓器[いしょくぞうき, ishokuzouki] (n) replacement organ [Add to Longdo]
移植[いしょくへん, ishokuhen] (n) graft; transplant; implant [Add to Longdo]
移植免疫[いしょくめんえき, ishokumen'eki] (n) transplantation immunity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの文化はヨーロッパから移植されたものだ。
The surgeon persuaded him to undergo an organ transplant.外科医に説得されて、かれは臓器移植手術を受けることにした。
The surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.外科医は私を説得して、臓器の移植手術を受けることに同意させた。
The next discussion concerns the transplantation of prenatal tissues.次の議論は出生前の組織移植に関するものである。
Whether he has the operation depends upon the availability of the organ.彼が手術するかどうかは、移植する臓器の提供次第だ。
Mother transplanted the flowers to the garden.母は庭へ花を移植した。
Decision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.2回目の人工内耳移植への低所得者医療扶助制度の適用不許可を取り下げる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So God's plan is some kid dies because he didn't get a transplant?[CN] 怎么 难道上帝的计划就是让某个小孩 因为得不到移植而肾衰竭死去吗? I'll Light a Candle for You Every Day (2012)
Transplants?[CN] 移植治療? Helter Skelter (2012)
From now on, only black ladies should get all the organ transplants.[CN] 从现在开始 应该只让黑妹得到器官移植 I'll Light a Candle for You Every Day (2012)
Only spoke English. Got a liver transplant from a Mexican.[CN] 移植了一个墨西哥人的肝脏 I'll Light a Candle for You Every Day (2012)
His brother gave him part of a liver.[JA] 兄弟から肝臓を 移植してもらった Angels and Ministers of Grace (2015)
You're not due for another skin graft for two more weeks.[JA] 皮膚移植は 二週間先です Angels and Ministers of Grace (2015)
We've been informed there may be a heart available.[CN] 我们接到通知说可能 会有心脏可供移植 I'll Light a Candle for You Every Day (2012)
Bin-Khalid's goal was to implant a network of sleeper cells consisting of homegrown sympathizers and foreign operatives entering the country under false identities.[JA] ビン・ハリドの目標は ネットワークを移植する の 自国の共感者の 外国人労働者 国に入る 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Okay, that magnetic implant is there to monitor the growth of your organs, not serve as a passkey.[JA] 移植片は臓器のモニター用よ パスワードキーとしては機能しない The Space Between Us (2017)
They're porting the feed through a server in Yemen.[JA] 彼らはフィードを移植しています イエメンのサーバーを介して。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- Morris... patient with skin grafts. - Yes.[JA] モリスだ 皮膚移植患者の Angels and Ministers of Grace (2015)
They're gonna stick one of these in Shaw.[JA] 彼らは移植片を ショーに入れるつもりなのよ M.I.A. (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移植[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] Verpflanzung, Transplantation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top