ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

移動

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -移動-, *移動*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
移动[yí dòng, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move; movement; migration; mobile; portable, #1,946 [Add to Longdo]
移动式[yí dòng shì, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] mobile, #56,948 [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
移动平均线[yí dòng píng jūn xiàn, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] moving average (in financial analysis) [Add to Longdo]
移动平均线指标[yí dòng píng jūn xiàn zhǐ biāo, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 线 / ] moving average index (used in financial analysis) [Add to Longdo]
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mobile telephone [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
移動[いどう, idou] 1.การเคลื่อนย้าย 2.การเคลื่อนที่

Japanese-English: EDICT Dictionary
移動[いどう, idou] (n,vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) [Add to Longdo]
移動加入者識別番号[いどうかにゅうしゃしきべつばんごう, idoukanyuushashikibetsubangou] (n) International Mobile Subscriber Identity; IMSI [Add to Longdo]
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class [Add to Longdo]
移動[いどうきょく, idoukyoku] (n) {comp} mobile terminal [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] (n) {comp} mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] (n) mobile library; bookmobile [Add to Longdo]
移動性高気圧[いどうせいこうきあつ, idouseikoukiatsu] (n) migratory anticyclone [Add to Longdo]
移動性盲腸[いどうせいもうちょう, idouseimouchou] (n) mobile cecum [Add to Longdo]
移動[いどうたい, idoutai] (n) moving body [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] (n) mobile communications; cellular communications [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
America is a large country and its people are mobile.アメリカは国土が広く、人々はよく移動する。
They move from place to place.あれらはあちこちへと移動していきます。
Moving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.お金と技術を地球の一カ所から別の場所に移動させるだけでは十分でありません。
From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.このことから、大規模な人口移動は経済変化の結果ではないという議論を導くことができる。
This species holds the record for long-distance migration.この種は長距離移動の記録を持っています。
Please move the desk to the left.その机を左へ移動してください。
People, goods and money are all free to move across national borders in the region.その地域では人、物、金、すべて国境を越えて移動することができる。
People, goods and money are all free to move across national borders in the region.その地域では人、物、金、すべて国境を越えて移動することが自由である。
Why do the birds migrate at all?そもそもなぜ鳥は移動するのだろうか。
A long train of camels was moving to the west.ラクダの長い列が西に向かって移動していた。
Hundreds of buffaloes moved toward the lake.何百というバッファローが湖のほうへ移動した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]
移動端末[いどうたんまつ, idoutanmatsu] mobile station (MS) [Add to Longdo]
移動[いどうきょく, idoukyoku] mobile terminal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
移動[いどう, idou] Ortswechsel, Wanderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top