ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -移-, *移*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[移, yí, ㄧˊ] to shift, to move about, to drift
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: -, Rank: 880

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] to move; to shift; to change; to alter; to remove, #3,420 [Add to Longdo]
[zhuǎn yí, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ, / ] to shift; to divert (investment, attention etc); to migrate, #1,899 [Add to Longdo]
[yí dòng, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move; movement; migration; mobile; portable, #1,946 [Add to Longdo]
[yí mín, ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ, ] to immigrate; to migrate, #4,129 [Add to Longdo]
[yí zhí, ㄧˊ ㄓˊ, ] to transplant, #4,302 [Add to Longdo]
[yí jiāo, ㄧˊ ㄐㄧㄠ, ] transfer; hand over, #9,569 [Add to Longdo]
[qiān yí, ㄑㄧㄢ ㄧˊ, / ] to migrate; to move, #10,428 [Add to Longdo]
坚定不[jiān dìng bù yí, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, / ] unswerving; unflinching, #11,523 [Add to Longdo]
[wèi yí, ㄨㄟˋ ㄧˊ, ] displacement (vector), #15,788 [Add to Longdo]
默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly, #22,848 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いどう, idou] 1.การเคลื่อนย้าย 2.การเคลื่อนที่
[いかん, ikan] (n) การโอนหน้าที่หรือความรับผิดชอบให้หน่วยงานอื่นทำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[うつす, utsusu] TH: ย้ายออกไป  EN: to remove
[うつす, utsusu] TH: โอน
[うつす, utsusu] TH: เอาโรคไปติด
[うつる, utsuru] TH: ติดต่อ
[うつる, utsuru] TH: ย้าย(แผนก)  EN: to transfer (department)
[いそう, isou] TH: ขนถ่าย  EN: transfer
[いそう, isou] TH: ขนส่งไปที่อื่น  EN: transport
[いそう, isou] TH: ย้ายออกไป  EN: removal

Japanese-English: EDICT Dictionary
し替える[うつしかえる, utsushikaeru] (v1) to shift (move) (an object) to (into) [Add to Longdo]
す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪をす) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行にす) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]
[うつり, utsuri] (n) change; transition; return present [Add to Longdo]
り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
り行く;りゆく[うつりゆく, utsuriyuku] (v5k-s,vi) to change; to shift; to come and go [Add to Longdo]
り香[うつりが, utsuriga] (n) lingering scent [Add to Longdo]
り住む[うつりすむ, utsurisumu] (v5m) to change one's place of residence; to move house [Add to Longdo]
り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
り変わり(P);り変り[うつりかわり, utsurikawari] (n) change (e.g. season); (P) [Add to Longdo]
り変わる;り変る[うつりかわる, utsurikawaru] (v5r) to change [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
After ten minutes, they passed on to a new topic.10分後に彼らは新しい話題にった。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万以上の民を受け入れた。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には民の数が急激に増大した。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株式会社は横浜の新社屋に転します。
In America scores of free agents switch teams every year.アメリカでは毎年多数のフリーエージェントがチームをる。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから住した種族の子孫なのである。
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの文化はヨーロッパから植されたものだ。
America is a country of immigrants.アメリカは住者の国である。
America is a land of immigrants.アメリカは民の国である。
America is a large country and its people are mobile.アメリカは国土が広く、人々はよく動する。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[いこう, ikou] switching over (vs), migration [Add to Longdo]
行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
植性[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]
[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うつす, utsusu] verlegen, (Personal) versetzen, anstecken [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] umziehen, wechseln, sich_aendern, sich_anstecken [Add to Longdo]
[いじゅう, ijuu] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
[いどう, idou] Ortswechsel, Wanderung [Add to Longdo]
[いしょく, ishoku] Verpflanzung, Transplantation [Add to Longdo]
[いみん, imin] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
[いてん, iten] Umzug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top