ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

科学的

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科学的-, *科学的*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科学的交流[kē xué de jiāo liú, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, / ] scientific exchange [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
科学的管理[かがくてきかんり, kagakutekikanri] (n) การควบคุมอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学的[かがくてき, kagakuteki] (adj-na) scientific [Add to Longdo]
科学的管理法[かがくてきかんりほう, kagakutekikanrihou] (n) scientific management [Add to Longdo]
科学的記数法[かがくてききすうほう, kagakutekikisuuhou] (n) {comp} scientific notation [Add to Longdo]
科学的実在論[かがくてきじつざいろん, kagakutekijitsuzairon] (n) scientific realism [Add to Longdo]
科学的社会主義[かがくてきしゃかいしゅぎ, kagakutekishakaishugi] (n) scientific socialism [Add to Longdo]
科学的発見[かがくてきはっけん, kagakutekihakken] (n) scientific discovery [Add to Longdo]
科学的方法[かがくてきほうほう, kagakutekihouhou] (n) scientific method [Add to Longdo]
科学的方法論[かがくてきほうほうろん, kagakutekihouhouron] (n) scientific methodology [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That scholar made a great scientific discovery.あの学者は、科学的な大発見をした。
There is no scientific basis for these claims.これらの主張には科学的な根拠がない。
All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.それでも、苦痛というものがどのような脳のプロセスで引き起こされるのかということについての科学的な説明がやはり必要である。
As scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.科学者がつねに主張しているように、いかなる科学的発見もそれ自体は善でも悪でもない。
Reading science fiction sometimes does much to encourage a scientific view of the universe.科学小説を読むことは、時には、宇宙についての科学的見方を広めるのに大いに役立つ。
A theory founded on a scientific basis.科学的な基礎の上に立った理論。
Scientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.科学的研究は機械的な決まりきった仕事ではなく、科学者の側の継続的な努力である。
Scientific truth is a creation of the human mind.科学的心理は人間精神の創造物である。
With every increase of scientific knowledge man's power for evil is increased in the same proportion as his power for good.科学的知識の増加とともに、人間の悪を行う力は、善を行う力に比例して増えてきた。
Scientific knowledge has greatly advanced since the 16th century.科学的知識は16世紀以来大いに進歩してきた。
From a strictly scientific point of view, history cannot be called a science.厳密な科学的観点からは、歴史は科学とはいえない。
Botany is the scientific study of plants.植物学とは植物の科学的研究のことである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科学的[かがくてき, kagakuteki] scientific (an) [Add to Longdo]
科学的記数法[かがくてききすうほう, kagakutekikisuuhou] scientific notation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top