ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

科学

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科学-, *科学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科学[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
科学[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist, #4,189 [Add to Longdo]
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
社会科学[shè huì kē xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] social sciences, #10,629 [Add to Longdo]
科学[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] academy of sciences, #10,744 [Add to Longdo]
中国科学[Zhōng guó Kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Science, #11,249 [Add to Longdo]
自然科学[zì rán kē xué, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] natural sciences, #12,232 [Add to Longdo]
中国社会科学[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS), #19,210 [Add to Longdo]
科学[wěi kē xué, ㄨㄟˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] pseudoscience, #38,392 [Add to Longdo]
科学[wài kē xué, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] surgery, #43,748 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
科学的管理[かがくてきかんり, kagakutekikanri] (n) การควบคุมอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
科学[かがく, kagaku] TH: วิทยาศาสตร์  EN: science

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学[かがく, kagaku] (n) science; (P) [Add to Longdo]
科学[かがくいん, kagakuin] (n) science institute [Add to Longdo]
科学映画[かがくえいが, kagakueiga] (n) science film [Add to Longdo]
科学革命[かがくかくめい, kagakukakumei] (n) scientific revolution [Add to Longdo]
科学観測衛星[かがくかんそくえいせい, kagakukansokueisei] (n) scientific research satellite [Add to Longdo]
科学技術[かがくぎじゅつ, kagakugijutsu] (n,adj-no) (1) science and technology; (2) scientific technique [Add to Longdo]
科学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] (n) {comp} scientific computing [Add to Longdo]
科学技術政策担当大臣[かがくぎじゅつせいさくたんとうだいじん, kagakugijutsuseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Science and Technology Policy [Add to Longdo]
科学技術庁[かがくぎじゅつちょう, kagakugijutsuchou] (n) Science and Technology Agency; (P) [Add to Longdo]
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学技術はおおいに進歩するだろう。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は科学の一分野となった。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに科学がどこまで進歩しているか、見当もつかない。
Such scientists as Einstein are rare.アインシュタインのような科学者はまれである。
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現代の科学に大いに貢献した。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学者は宇宙に際限がないものと思っていた。
Those scientists are the cream of the crop.あの科学者たちは選り抜きだ。
That scholar made a great scientific discovery.あの学者は、科学的な大発見をした。
One American scientist, William Keeton, used a very interesting experiment to solve this mystery.あるアメリカの科学者ウィリアム・キートンはこの謎を説くために非常に面白い実験をしました。
Some scientists think that dolphins are the most intelligent animals in the world except for man, and that we may be able to talk with them one day.イルカは人間に次いで最も知能が高く、やがては彼らとの対話も夢ではないと考えている科学者もいる。
There was a great conflict between religion and science.かつては宗教と科学のあいだに大きな衝突があった。
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.このビニール製のゴミ袋は有害な科学物質を含んでいません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] scientific computing [Add to Longdo]
科学[かがくてき, kagakuteki] scientific (an) [Add to Longdo]
科学的記数法[かがくてききすうほう, kagakutekikisuuhou] scientific notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
科学[かがく, kagaku] Wissenschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top