ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科-, *科*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[科, kē, ㄎㄜ] section, department; field, branch; science
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  斗 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 grain 禾,  Rank: 277

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[kē yán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ, ] (scientific) research, #2,616 [Add to Longdo]
[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course, #3,613 [Add to Longdo]
学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist, #4,189 [Add to Longdo]
[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
[běn kē, ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] undergraduate course; regular college course, #5,205 [Add to Longdo]
莫斯[Mò sī kē, ㄇㄛˋ ㄙ ㄎㄜ, ] Moscow (capital of Russia), #5,542 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
研費[かけんひ, kakenhi] (n) ทุนวิจัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学的管理[かがくてきかんり, kagakutekikanri] (n) การควบคุมอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かがく, kagaku] Thai: วิทยาศาสตร์ English: science
[か, ka] Thai: แผนก English: department

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) [Add to Longdo]
[かす, kasu] (v5s) (See する) to inflict; to impose (a fine, etc.) [Add to Longdo]
する[かする, kasuru] (vs-s) to inflict; to impose (a fine, etc.); (P) [Add to Longdo]
の木;級の木;榀の木[しなのき;シナノキ, shinanoki ; shinanoki] (n) (uk) Japanese linden (Tilia japonica) [Add to Longdo]
を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
[かがく, kagaku] (n) science; (P) [Add to Longdo]
学院[かがくいん, kagakuin] (n) science institute [Add to Longdo]
学映画[かがくえいが, kagakueiga] (n) science film [Add to Longdo]
学革命[かがくかくめい, kagakukakumei] (n) scientific revolution [Add to Longdo]
学観測衛星[かがくかんそくえいせい, kagakukansokueisei] (n) scientific research satellite [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に学技術はおおいに進歩するだろう。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は学の一分野となった。
I was fined a dollar.1ドルの罰金をせられた。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに学がどこまで進歩しているか、見当もつかない。
Such scientists as Einstein are rare.アインシュタインのような学者はまれである。
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現代の学に大いに貢献した。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、学者は宇宙に際限がないものと思っていた。
What subject do you like best?あなたはどの学が好きですか。
What subject do you major in?あなたは何の目を専攻しているのですか。
You should go on to a technical college.あなたは理系の大学に進んだほうがいいよ。
Those scientists are the cream of the crop.あの学者たちは選り抜きだ。
That scholar made a great scientific discovery.あの学者は、学的な大発見をした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You switched from special ops to science geek?[JA] 学オタクだったんでしょ? Resident Evil: Vendetta (2017)
Can't be the pills. They've been scientifically tested. By scientists.[JA] 学者が検査してるし サプリに問題はない Smell the Weakness (2017)
Mastered at Piethopraxis, Köln[CN] 位于隆的Piethopraxis录音室内完成制作 The Phantom Carriage (1921)
Malcolm![CN] 马姆! A Haunted House (2013)
- He's at the dentist all morning.[JA] 歯医院よ Smell the Weakness (2017)
Commander Golikov[CN] 指挥官戈里 Battleship Potemkin (1925)
DO YOU WANT TO BUY AN ENCYCLOPAEDIA?[JA] 〝百事典 買いませんか? 〞  ()
DoD is launching a surgical strike on your location.[JA] DoDは外手術を開始しています あなたの場所にストライキ。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Manco.[CN] 曼 Hands Over the City (1963)
Sailors Matyushenko and Vakulinchuk.[CN] 水手马图申和瓦库林楚克 Battleship Potemkin (1925)
We have several doctors in my family, and I wanted to be an orthopedic specialist.[JA] 医師の家系だし 整形外医になろうとね Barbecue (2017)
Get your textbooks out.[JA] (教師)はい 教書出して Choices (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] scientific computing [Add to Longdo]
学的[かがくてき, kagakuteki] scientific (an) [Add to Longdo]
学的記数法[かがくてききすうほう, kagakutekikisuuhou] scientific notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] Lehrfach, Abteilung, Fakultaet [Add to Longdo]
[かがく, kagaku] Wissenschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top