ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禍-, *禍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禍, huò, ㄏㄨㄛˋ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7050

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster, #8,347 [Add to Longdo]
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, / ] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck, #18,861 [Add to Longdo]
罪魁祸首[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] ringleader; chief-criminal; arch-criminal, #22,678 [Add to Longdo]
幸灾乐祸[xìng zāi lè huò, ㄒㄧㄥˋ ㄗㄞ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to delight in other people's misfortune; Schadenfreude, #27,882 [Add to Longdo]
灾祸[zāi huò, ㄗㄞ ㄏㄨㄛˋ, / ] disaster, #36,113 [Add to Longdo]
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] stirring up trouble; to invite disaster, #41,239 [Add to Longdo]
人祸[rén huò, ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] human disaster, #48,967 [Add to Longdo]
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software), #49,642 [Add to Longdo]
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours, #50,886 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
の府[わざわいのふ, wazawainofu] (n) sink of iniquity [Add to Longdo]
[かいん, kain] (n) cause of trouble [Add to Longdo]
しい;々しい;曲が曲がしい;曲曲しい;曲々しい[まがまがしい, magamagashii] (adj-i) (1) (uk) ominous; sinister; unlucky; ill-omened; (2) annoying; (3) appearing to be true [Add to Longdo]
[かがい, kagai] (n) evil; harm; mischief [Add to Longdo]
[かげん, kagen] (n) source of misfortune [Add to Longdo]
言;[まがごと;まがこと, magagoto ; magakoto] (n) (1) (esp. 言) ominous word; ill-omened word; (2) (esp. 事) misfortune [Add to Longdo]
[かこん, kakon] (n) root of evil; source of evil; (P) [Add to Longdo]
根を絶つ[かこんをたつ, kakonwotatsu] (exp,v5t) to strike at the root of an evil [Add to Longdo]
津日神[まがつひのかみ;まがついのかみ, magatsuhinokami ; magatsuinokami] (n) (See 直日神) evil gods (who cause sin, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You may be able to read the handwriting on the wall, but it is Greek to me.あなたにはの前兆である壁上の書きものが読めるかもしれないが、私にはちんぷんかんぷんだ。
It is an ill wind that blows nobody good.福は糾える縄の如し。
The tongue wounds more than a lance.口はの門。
We'll have to try and make the best of it.私達はそれをとせず最善を尽くして頑張っていかなくてはならない。
Young people know the disasters of war only in the abstract.若い人たちは戦というものを頭でしか知らない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[か, ka] UNGLUECK, UNHEIL, VERDERBEN [Add to Longdo]
[かこん, kakon] Wurzel_des_Uebels [Add to Longdo]
[かふく, kafuku] Glueck_und_Unglueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top