ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禁-, *禁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] altar, Rank: 986

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] to endure, #4,265 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to forbid, #4,265 [Add to Longdo]
[jìn zhǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] to prohibit, #3,182 [Add to Longdo]
[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] can't help (doing sth); can't refrain from, #4,113 [Add to Longdo]
[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]
[yán jìn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] strictly prohibit, #8,840 [Add to Longdo]
[jìn dú, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˊ, ] drug prohibition, #12,106 [Add to Longdo]
[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban, #13,468 [Add to Longdo]
[jìn jì, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ, ] taboo, #13,936 [Add to Longdo]
情不自[qíng bù zì jìn, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄧㄣˋ, ] unable to restrain emotions; cannot help, #14,484 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きんえん, kin'en] (n, phrase) ห้ามสูบบุหรี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きんき, kinki] ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (vt) อาการลงแดง, อาการอดยา, อาการถอนยา(ในผู้ติดยา)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
じる[きんじる, kinjiru] TH: ห้าม  EN: to prohibit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (See を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition [Add to Longdo]
じる[きんじる, kinjiru] (v1,vt) to prohibit; (P) [Add to Longdo]
じ手;[きんじて, kinjite] (n) forbidden move in sumo [Add to Longdo]
じ得ない;じえない[きんじえない, kinjienai] (adj-i) insuppressible; irresistable [Add to Longdo]
じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette [Add to Longdo]
[きんず, kinzu] (vz) (See ずる) to forbid; to suppress [Add to Longdo]
ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See じる) to forbid; to suppress; (P) [Add to Longdo]
を解く[きんをとく, kinwotoku] (exp,v5k) to lift (remove) a ban [Add to Longdo]
を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban [Add to Longdo]
[きんあつ, kin'atsu] (n,vs) suppression [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.駐車止。
No Trespassing.<掲示>立ち入り止。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未満の方の入場はじます。
In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.アメリカでは、レストランに入った時喫煙席か煙席かを選ぶことができる。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは酒法が実施されている州がまだいくつかある。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する武器の輸出止を呼びかけています。
Together with Britain, France may ban imports of waste from Germany.イギリスに加えて、フランスもドイツからの廃棄物の持ち込みを止しそうだ。
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では開発を止した。
When will they turn off the no-smoking sign?いつ煙のサインを消すのでしょうね。
Smoking is strictly forbidden here.ここではたばこを吸うことをじられている。
You are not supposed to smoke here.ここでは煙草は止されています。
You are prohibited from smoking here.ここでは喫煙はじられている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きんし, kinshi] inhibit (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] VERBOT [Add to Longdo]
[きんせい, kinsei] Verbot, Tabu [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] Verbot [Add to Longdo]
[きんえん, kin'en] Rauchen_verboten! [Add to Longdo]
[きんもつ, kinmotsu] verbotene_Sache, Tabu [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] Jagdverbot [Add to Longdo]
[きんしゅ, kinshu] Abstinenz, Alkoholverbot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top