ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -祝-, *祝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[祝, zhù, ㄓㄨˋ] to pray; to wish well; surname
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A person 兄 praying before an altar 礻, Rank: 1651

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu, #1,642 [Add to Longdo]
[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, / ] celebrate, #3,607 [Add to Longdo]
[zhù hè, ㄓㄨˋ ㄏㄜˋ, / ] to congratulate; congratulations, #5,305 [Add to Longdo]
[zhù yuàn, ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] wish, #7,721 [Add to Longdo]
[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, / ] congratulate beforehand; offer best wishes for, #16,559 [Add to Longdo]
寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
[qìng zhù huì, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] celebration, #47,916 [Add to Longdo]
[zhù jiǔ, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] to toast; to congratulate and drink a toast, #48,240 [Add to Longdo]
[jìng zhù, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, ] to offer humbly (written at the end of letter from sb of lower status to higher status); your humble servant, #67,536 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
賀会[しゅくがかい, shukugakai] การฉลอง, งานเฉลิมฉลอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いわう, iwau] TH: ฉลอง  EN: to celebrate
[いわう, iwau] TH: แสดงความยินดี  EN: to congratulate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はふり, hafuri] (n) (1) (pol) (obsc) generic title for a member of the Shinto priesthood; (2) (See 神主,禰宜) Shinto priest of lower rank than kannushi and negi [Add to Longdo]
い(P);[いわい, iwai] (n) (See おい) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
い歌;歌;い唄;唄;頌[いわいうた, iwaiuta] (n) (1) festive poem or song; (2) (See 六義・2) congratulatory form (of waka) [Add to Longdo]
い事;[いわいごと;はぎごと(祝事)(ok), iwaigoto ; hagigoto ( iwaigoto )(ok)] (n) celebration; auspicious occasion [Add to Longdo]
い酒[いわいざけ, iwaizake] (n) celebratory spirits (alcohol) [Add to Longdo]
い着[いわいぎ, iwaigi] (n) festive dress [Add to Longdo]
い箸;[いわいばし, iwaibashi] (n) festive chopsticks; thick round chopsticks used on festive occasions [Add to Longdo]
い物[いわいもの, iwaimono] (n) congratulatory gift [Add to Longdo]
[いわう, iwau] (v5u,vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P) [Add to Longdo]
[しゅくす, shukusu] (v5s,vt) (See する) to congratulate; to celebrate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Celebrate the twelfth anniversary.12周年記念をう。
On February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.2月14日、アメリカ人はバレンタインデーをう。
I congratulate you on your success.あなたの成功をおいします。
Quite a few people have been invited to celebrate the couple's anniversary.かなりの数の人々が、その夫婦の結婚記念日のおいに招待されている。
Kate hardly ever celebrates her birthday.ケイトはまず誕生日のおいをすることはない。
May happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.この喜ばしい日をおいし、幸せと喜びがあなたにきますように。
In honor of all the hard work we raised a toast to our first day in our new home!これまでがんばったことに対して、新しい家での最初の杯をあげた。
Bless these little children.これらの小さき子らを福したまえ。
Here's to your health!ご健康をして乾杯。
Please accept our heartiest congratulations on the marriage of your son.ご子息のご結婚を心よりおい申し上げます。
Let me congratulate you on your success.ご成功をおい申し上げます。
He offered his congratulations on the happy occasion.そのめでたいときに当たり彼は辞を述べた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いわう, iwau] feiern, gratulieren [Add to Longdo]
[しゅうぎ, shuugi] Hochzeitsfeier, Geschenk [Add to Longdo]
[しゅくじつ, shukujitsu] Festtag, Feiertag [Add to Longdo]
[しゅくはい, shukuhai] Freudentrunk, Freudenbecher [Add to Longdo]
[しゅくふく, shukufuku] -Segen [Add to Longdo]
[しゅくが, shukuga] Feier, Glueckwunsch, Gratulation [Add to Longdo]
[しゅくじ, shukuji] Glueckwunsch(adresse), Festrede [Add to Longdo]
[しゅくでん, shukuden] Glueckwunschtelegramm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top