ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -社-, *社*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, ] (n) สังคม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[社, shè, ㄕㄜˋ] group, organization, society; a god of the soil
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] An earth 土 spirit 礻; 礻 also provides the pronunciation, Rank: 270

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shè, ㄕㄜˋ, ] society; group, #1,970 [Add to Longdo]
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
新华[Xīn huá shè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˋ, / ] Xinhua news agency, #674 [Add to Longdo]
会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] community, #1,289 [Add to Longdo]
[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] member of society (association, club etc), #4,198 [Add to Longdo]
出版[chū bǎn shè, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, ] publishing house, #4,314 [Add to Longdo]
[gōng shè, ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] commune, #5,119 [Add to Longdo]
旅行[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, ] travel agency, #6,058 [Add to Longdo]
中新[Zhōng xīn shè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] China News Service (CNS), abbr. for 中國新聞|中国新闻, #7,433 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃない, shanai] (n) ภายในบริษัท
会学[しゃかいがく, shakaigaku] (n) สังคมศาสตร์
[しゃいん, shain, shain , shain] (n) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
交ダンス[しゃこうだんす, shakoudansu] (n) ลีลาศ
会学と人類学の教員[ชะไคกาคุโตะจินรุยกะคุโนะเคียวอิน] (n) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゃめい, shamei] TH: ชื่อบริษัท
[しゃがい, shagai] TH: นอกบริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] (n,n-suf) (1) (abbr) (See 会) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr,suf) (3) counter for companies, shrines, etc. [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n) shrine (usually Shinto) [Add to Longdo]
の方針[しゃのほうしん, shanohoushin] (n) company policy [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] (n) official seal of a company [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P) [Add to Longdo]
員教育[しゃいんきょういく, shainkyouiku] (n) employee training; employee education [Add to Longdo]
員証[しゃいんしょう, shainshou] (n) staff identity card; employee ID card [Add to Longdo]
員食堂[しゃいんしょくどう, shainshokudou] (n) staff canteen [Add to Longdo]
員同士[しゃいんどうし, shaindoushi] (n) one's fellow workers; fellow employees [Add to Longdo]
員旅行[しゃいんりょこう, shainryokou] (n) company outing; company retreat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車はどこの製品ですか」「フォードのです」
What's the word for kaisha in English?「会」を英語で何といいますか。
"What make is your car?" "It's a Ford."「君の車はどこの製品ですか」「フォードのです」 [M]
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と長に言われてしまいました。 [M]
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部上場だ」と、長は意気軒高だ。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18、32人が出席しました。
January 1st is the day when many Japanese go to the shrine.1月1日は多くの日本人が神にお参りする日です。
I would rather work for any company than waste another year.1年無駄に過ごすよりもどの会でもいいから働きたい。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、午前10時に貴にお伺いするということでしたね。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊でのミーティングについて下記のご確認させて下さい。
The two companies are competing with each other.が互いに競争している。
The two companies plan to unite.は合併を計画している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[しゃない, shanai] in-house (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein, Gesellschaft [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] Shinto-Schrein [Add to Longdo]
[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
会党[しゃかいとう, shakaitou] sozialistische_Partei [Add to Longdo]
会福祉[しゃかいふくし, shakaifukushi] soziale_Wohlfahrt, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
[しゃせつ, shasetsu] Leitartikel [Add to Longdo]
[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top