ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -示-, *示*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[示, shì, ㄕˋ] altar; ceremony; to show, to demonstrate
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] An altar, Rank: 425
[票, piào, ㄆㄧㄠˋ] bank note; ticket; vote; a slip of paper
Radical: , Decomposition:   覀 [, ㄒㄧ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] Flames 覀 over an altar 示, referring to a Chinese tradition of burning fake money as an offering, Rank: 910
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] altar, Rank: 986
[祭, jì, ㄐㄧˋ] to sacrifice to, to worship
Radical: , Decomposition:       寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] Hand 寸 holding meat ⺼ over an altar 示, Rank: 1782
[禀, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to report to, to petition
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] To show 示 something to an official 亠回, Rank: 2945
[祟, suì, ㄙㄨㄟˋ] evil spirit; evil influence
Radical: , Decomposition:   出 [chū, ㄔㄨ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3414
[禦, yù, ㄩˋ] chariot; to drive, to ride; to manage
Radical: , Decomposition:   御 [, ㄩˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7495
[祘, suàn, ㄙㄨㄢˋ] to calculate
Radical: , Decomposition:   示 [shì, ㄕˋ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -, Rank: 8846

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] to show; reveal, #3,065 [Add to Longdo]
[biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean, #157 [Add to Longdo]
[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate, #612 [Add to Longdo]
[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, ] to open up; to reveal, #2,074 [Add to Longdo]
[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, ] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth, #2,786 [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] to point out; to indicate; (give) directives or instructions, #3,862 [Add to Longdo]
[shì fàn, ㄕˋ ㄈㄢˋ, / ] to demonstrate; to show how to do sth; demonstration; an illustrative example, #4,048 [Add to Longdo]
[xiǎn shì qì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] monitor (computer), #6,863 [Add to Longdo]
[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] drop a hint; hint; suggest; suggestion, #7,072 [Add to Longdo]
[jiē shì, ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] to show; to make known, #8,135 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しめす, shimesu] TH: บ่งบอด
[しめす, shimesu] TH: ชี้ให้เห็น  EN: to point out
[しめす, shimesu] TH: แสดง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しめし, shimeshi] (n) discipline; revelation; (P) [Add to Longdo]
しがつかない[しめしがつかない, shimeshigatsukanai] (exp) setting a bad example to others [Add to Longdo]
し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
し合わせる;し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
[しめす, shimesu] (v5s,vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P) [Add to Longdo]
圧計[しあつけい, shiatsukei] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
[じい;しい, jii ; shii] (n,vs) demonstration; show of force [Add to Longdo]
威運動[じいうんどう, jiiundou] (n) a demonstration [Add to Longdo]
[しきょう, shikyou] (n,vs) (arch) authoritative instruction; teaching [Add to Longdo]
[じげん, jigen] (n,vs) manifestation (of a celestial being) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に唆していたのであった。
"Road under Repair."「道路修理中」<掲>。 [Notice]
No Trespassing.<掲>立ち入り禁止。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して威運動を起こした。
The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions.あなたが私の指に従わなかっただけでその問題は生じたのです。
Let me give you an example.あなたに例をしましょう。
I'll do it according to your instructions.あなたの指どおりにやります。
Can you show me any evidence for your statement?あなたの陳述になにか証拠をしていただけますか。
You do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.あなたは自分にしてもらいたいと思うような思いやりを他人の感情に対して必ずしもしなさい。
I wish I had obeyed his directions.あの時彼の指に従っておけばよかったなあ。
The number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.アントレの書物の事実誤認の数は、アベルが唆した数よりも相当に少ない。
The calorie is an exact measure of the energy in food.カロリーは食物が持つエネルギーを正確にす尺度である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しめす, shimesu] zeigen [Add to Longdo]
[しさ, shisa] Suggestion, -Wink, Andeutung [Add to Longdo]
[じだん, jidan] aussergerichtlicher_Vergleich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top