ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -確-, *確*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[確, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  隺 [, ㄏㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 6055

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] authenticated; solid; firm; real; true, #4,859 [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] clear-cut; definite; make clear; clear, #978 [Add to Longdo]
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
正确[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
确保[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] really; indeed, #2,114 [Add to Longdo]
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; exact; precise, #2,407 [Add to Longdo]
确认[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]
确立[què lì, ㄑㄩㄝˋ ㄌㄧˋ, / ] to establish; to institute, #5,064 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たしか, tashika] (adj, adv) แน่นอนว่า, ถ้าจำไม่ผิดคิดว่า
[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย
[かくげん, kakugen] (vt) พูดอย่างแน่ชัด
[かくにん, kakunin] (vt) ยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かくほ, kakuho] (n, vt) รักษาไว้ซึ่ง , รักษาไว้ให้มั่น
からしさ[たしからしさ, tashikarashisa] (n, phrase) ถูกต้องหรือไม่
[かくしん, kakushin] ความเชื่อมั่น、ความไว้เนื้อเชื่อใจ
かに[たしかに, tashikani] (adv) อย่างแน่นอน
[かくじつ, kakujitsu] (adj) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ
実に[ かくじつに, kakujitsuni] (adv) อย่างแน่นอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
かめる[たしかめる, tashikameru] TH: ทำให้แน่ใจ  EN: to ascertain
[かくにん, kakunin] TH: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ  EN: affirmation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しか, shika] (adj-t,adv-to) (See たる証拠) certain; definite [Add to Longdo]
[しか, shika] (adv-to) (uk) (obsc) (arch) certainly (for certain) (used in negative sense) [Add to Longdo]
か(P);;慥か[たしか, tashika] (exp,n,adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) [Add to Longdo]
かそうだ[たしかそうだ, tashikasouda] (exp) that's probably so [Add to Longdo]
かなものにする;かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
かな筋[たしかなすじ, tashikanasuji] (n) reliable source [Add to Longdo]
かな事実[たしかなじじつ, tashikanajijitsu] (n) established (certain) fact [Add to Longdo]
かに;慥かに[たしかに, tashikani] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]
かめ[たしかめ, tashikame] (n) confirmation; certification; ascertainment [Add to Longdo]
かめる(P);慥かめる[たしかめる, tashikameru] (v1,vt) to ascertain; to check; to make sure; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未認飛行物体のことだと思う」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [M]
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下記のご認させて下さい。
I'd like to confirm my reservation for the 30th.30日の予約を認したいのですが。
Please re-confirm the reservation by March 10.3月10日までに予約を再認して下さい。
Can you absolutely assure delivery by August 15?8月15日までの出荷を実にしていただけますか。
What is the precise meaning of precise?preciseという語の正な意味は何ですか。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未認飛行物体を表す。
No matter who you are or where you are from, one thing is certain.あなたがだれであれ、またどこの生まれであれ、1つだけはかである。
No matter what you say, I am convinced that I am right.あなたが何を言おうとも、私は自分が正しいと信している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実性[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
実度[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]
[かくてい, kakutei] defined [Add to Longdo]
定可能[かくていかのう, kakuteikanou] definable [Add to Longdo]
定的過程[けっていてきかてい, ketteitekikatei] deterministic process [Add to Longdo]
[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
[かくほ, kakuho] reservation (vs) [Add to Longdo]
[かくりつ, kakuritsu] probability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たしか, tashika] sicher [Add to Longdo]
かめる[たしかめる, tashikameru] sich_vergewissern [Add to Longdo]
[かくしん, kakushin] Ueberzeugung [Add to Longdo]
[かくてい, kakutei] Festsetzung, Entscheidung [Add to Longdo]
[かくじつ, kakujitsu] Gewissheit, Sicherheit [Add to Longdo]
[かくりつ, kakuritsu] Feststellung, Festsetzung [Add to Longdo]
[かくにん, kakunin] Bestaetigung, Beglaubigung, Feststellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top