ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碑文

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碑文-, *碑文*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碑文[bēi wén, ㄅㄟ ㄨㄣˊ, ] an inscription on a tablet, #39,400 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
碑文[ひぶん, hibun] (n,adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What was the epitaph?[CN] 碑文是什麼? Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
not the inscription... only the date of her death.[CN] 也不是碑文... 僅僅是她死去那天的日期 The Tomb of Ligeia (1964)
I'll translate these inscriptions Daphne found.[CN] 我会翻译一下这些达芙妮找到的碑文 Scooby-Doo (2002)
Pagoda's in possession of a parcel containing my will and some instructions for the funeral including my epitaph, for when the time comes.[CN] 帕哥有我的遗嘱 还有一些关于葬礼的要求 包括到时的碑文如何写 The Royal Tenenbaums (2001)
Never mind, just hand me the tablet.[CN] 算了 管他的 把碑文给我就行了 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
There's no inscription.[JA] 碑文(墓に刻まれた文)はない Awakening (2004)
The work of archeologists, epigraphers and scientists continues[CN] 考古学家、碑文学家 及科学家们持续工作着 Mystery of the Maya (1995)
I've forgotten the other words.[CN] 我忘記其他碑文 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
A SIMPLE EPITAPH?[CN] 一小段碑文? Family Viewing (1987)
Alberto Ruz decided to investigate the temple of the inscriptions to see if it had been built on top of another building[CN] 决定勘查刻有碑文的神庙 以便了解它是否被盖在 另一栋建筑物上面 Mystery of the Maya (1995)
What do they mean, all these inscriptions?[JA] この碑文は どういう意味? Roman Holiday (1953)
The molds of reliefs and glyphs which he made enabled the study of the inscriptions[CN] 他做成叶子及石刻的模子 以便可以研究碑文 Mystery of the Maya (1995)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
碑文[ひぶん, hibun] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top