ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碑-, *碑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碑, bēi, ㄅㄟ] stone tablet; gravestone
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 2203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bēi, ㄅㄟ, ] a monument; an upright stone tablet; stele, #9,746 [Add to Longdo]
[kǒu bēi, ㄎㄡˇ ㄅㄟ, ] public praise; public reputation; current idiom, #11,878 [Add to Longdo]
纪念[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] monument, #15,736 [Add to Longdo]
里程[lǐ chéng bēi, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄟ, ] milestone, #15,768 [Add to Longdo]
[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone, #22,890 [Add to Longdo]
[shí bēi, ㄕˊ ㄅㄟ, ] stele; stone tablet (for inscription), #23,623 [Add to Longdo]
[fēng bēi, ㄈㄥ ㄅㄟ, / ] large inscribed stele; fig. great achievement; imperishable masterpiece, #35,809 [Add to Longdo]
[bēi wén, ㄅㄟ ㄨㄣˊ, ] an inscription on a tablet, #39,400 [Add to Longdo]
[bēi lín, ㄅㄟ ㄌㄧㄣˊ, ] the Forest of Steles (in Xi'an), #42,705 [Add to Longdo]
[bēi kè, ㄅㄟ ㄎㄜˋ, ] inscription on stone tablet, #55,960 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);石文[いしぶみ, ishibumi] (n) stone monument bearing an inscription; (P) [Add to Longdo]
[ひせき, hiseki] (n) stone monument [Add to Longdo]
[ひぶん, hibun] (n,adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) [Add to Longdo]
[ひめい, himei] (n,adj-no) inscription; epitaph [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念は広島平和公園に建てられた。
This monument was erected in February, 1985.この記念は1985年の2月に建てられた。
This monument is in memory of a great statesman.この記念はある偉大な政治家を記念したものだ。
This monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.この記念は祖国に命を捧げた兵士を祭っている。
This road will lead you to the monument.この道を行けば記念の所へ行ける。
They are memorials.これらは記念なのである。
And a wish is engraved on the base of the statue:そして記念の基底部分には願い事が刻まれている。
The time spent to see the monument is short.その記念を見るために使われる時間は短い。
An immense monument was erected in honor of the noble patriot.その高潔な愛国者に敬意を表して、巨大な記念が建てられた。
An immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.その著名な哲学者に敬意を表して、巨大な石が建てられた。
The monument was erected in honor of the eminent philosopher.その著名な哲学者に敬意を表して記念が建てられた。
The monument was erected in honor of the eminent philosopher.その著名な民主主義者に敬意を表して記念が建てられました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] GRABMAL, DENKMAL [Add to Longdo]
[ひぶん, hibun] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]
[ひめい, himei] Inschrift, Grabschrift [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top