ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -石-, *石*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[石, shí, ㄕˊ] stone, rock, mineral
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A rock 口 at the base of a cliff 厂, Rank: 414
[确, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 331
[研, yán, ㄧㄢˊ] to grind, to rub; to study, to research
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  开 [kāi, ㄎㄞ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 447
[破, pò, ㄆㄛˋ] to break, to rout; to ruin, to destroy
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 604
[础, chǔ, ㄔㄨˇ] foundation stone, plinth; basis
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  出 [chū, ㄔㄨ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1014
[硬, yìng, ㄧㄥˋ] firm, hard, strong; obstinate
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  更 [gèng, ㄍㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1170
[码, mǎ, ㄇㄚˇ] number, numeral, symbol; yard
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 1345
[碰, pèng, ㄆㄥˋ] to touch; to meet with; to collide, to bump into
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  並 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 1371
[矿, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] mine; mineral, ore
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 1385
[碎, suì, ㄙㄨㄟˋ] to break, to smash; broken, busted
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 1420

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters, #1,404 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, ] rock; stone; surname Shi, #1,404 [Add to Longdo]
[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, ] oil; petroleum, #1,849 [Add to Longdo]
[shí tou, ㄕˊ ㄊㄡ˙, / ] stone, #4,483 [Add to Longdo]
[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, ] to petrify; petrochemical industry, #4,492 [Add to Longdo]
[zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, / ] diamond, #7,162 [Add to Longdo]
蒋介[Jiǎng Jiè shí, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] Chiang Kai-shek (1887-1975), former Guomindang leader, #7,832 [Add to Longdo]
[yán shí, ㄧㄢˊ ㄕˊ, ] rock, #9,362 [Add to Longdo]
家庄[Shí jiā zhuāng, ㄕˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄤ, / ] Shijiazhuang prefecture level city and capital of Hebei province 河北省 in north China, #10,198 [Add to Longdo]
[bǎo shí, ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] precious stone; gem, #10,723 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いし, ishi] (n) หิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
油化学製品[いし, sekiyu kagaku seihin] (n) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いし, ishi] (n) (1) stone; (2) gem; jewel; (P) [Add to Longdo]
(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P) [Add to Longdo]
が流れて木の葉が沈む[いしがながれてこのはがしずむ, ishiganagaretekonohagashizumu] (exp) (id) (obsc) there are exceptions to every rule; rocks will flow and leaves will sink [Add to Longdo]
けん;;せっけん[せっけんせき, sekkenseki] (n) soapstone [Add to Longdo]
つぶて;[いしつぶて, ishitsubute] (n) throwing stone; sling stone; slingshot; pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
にかじりついてでも;に齧りついてでも;に齧り付いてでも[いしにかじりついてでも, ishinikajiritsuitedemo] (exp) (See にかじりついても) (to get something done) even if through hell and high water [Add to Longdo]
にかじりついても;に齧りついても[いしにかじりついても, ishinikajiritsuitemo] (exp) (to get something done) even if through hell and high water [Add to Longdo]
に漱ぎ流れに枕す[いしにくちすすぎながれにまくらす, ishinikuchisusuginagarenimakurasu] (exp) (id) (obsc) refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit [Add to Longdo]
の帯[いしのおび, ishinoobi] (n) (See 帯) special leather belt used in ceremonial court dress, covered in black lacquer and decorated with stones and jewels [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に鹸が目に入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"Waiting for Spring" is a novel by Soseki, isn't it?「春を待ちつつ」は漱の小説だったね。
"A rolling stone gathers no moss" is a saying.「転苔を生ぜず」はことわざである。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.40万ガロンの油がパイプラインから溢れ出た。
The birthstone of April is diamond.4月の誕生はダイヤモンドです。
That bridge is made of stone.あの橋はでできています。
They make used food oil into soap at that factory.あの工場では古い食用油で鹸をつくっている。
That country abounds in oil.あの国は油が豊富だ。
America abounds in oil.アメリカは油が豊富だ。
Arabia abounds in oil.アラビアは油が豊富だ。
One day Souseki Natsume was lost in London.ある日夏目漱はロンドンで道に迷った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こく, koku] -Stein [Add to Longdo]
[こく, koku] (Volumenmasseinheit, rund 180 l) [Add to Longdo]
けん[せっけん, sekken] Seife [Add to Longdo]
[せきぶつ, sekibutsu] Steinbild_Buddhas [Add to Longdo]
切り[いしきり, ishikiri] Steinbruch [Add to Longdo]
[いしがき, ishigaki] Steinmauer, Steinwall [Add to Longdo]
[いしべい, ishibei] Steinmauer [Add to Longdo]
[せっかん, sekkan] Steinsarg, Sarkophag [Add to Longdo]
[いしばし, ishibashi] Steinbruecke [Add to Longdo]
[いしだん, ishidan] Steintreppe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top