ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短期

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短期-, *短期*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短期[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
短期投资[duǎn qī tóu zī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] short term investment [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期[たんき, tanki] (vt, adj, adv) ระยะส้น, See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
短期[たんき, tanki] (adj, adv) ช่วงเวลาส้นๆ, See also: A. 長期, R. 中期
短期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
短期[たんき, tanki] (n,adj-no) short term; (P) [Add to Longdo]
短期ローン[たんきローン, tanki ro-n] (n) short-term loan [Add to Longdo]
短期[たんきかん, tankikan] (n) short term; short time; (P) [Add to Longdo]
短期記憶[たんききおく, tankikioku] (n) short-term memory [Add to Longdo]
短期金利[たんききんり, tankikinri] (n) short-term rate of interest [Add to Longdo]
短期計画[たんきけいかく, tankikeikaku] (n) short-term plan; short-run project [Add to Longdo]
短期決戦[たんきけっせん, tankikessen] (n) decisive battle of brief duration [Add to Longdo]
短期国債[たんきこくさい, tankikokusai] (n) treasury bill; TB [Add to Longdo]
短期手形[たんきてがた, tankitegata] (n) short-term bill [Add to Longdo]
短期集中講座[たんきしゅうちゅうこうざ, tankishuuchuukouza] (n) short, intensive course [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whatever language you study, it takes time.どんな語学も短期では無理だ。
First they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).まず第1に、喫煙者は、自分はタバコの害を免れるだろうと思っている(もっとも、どんな喫煙者でも少なくとも短期的な影響を免れることはないのだが)。
It is impossible to master English in a short time.英語を短期間にマスターすることは不可能です。
You can't master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.外国語は短期間には習得できない。少しずつ勉強しなければならない。
It is almost impossible to learn a foreign language in a short time.外国語を短期間に習得することはほとんど不可能だ。
Short-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.喫煙による短期的な影響には、体調が悪いこと、ぜいぜい息をすること、病気に対する抵抗力の全般的な低下、口臭、肌荒れなどが含まれる。
Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.喫煙による短期的な影響の方が分かり易いと思う人もいる。
As the recession set in, temporary employees were laid off one after another.景気の減退が始まると、短期契約社員達は次々に一時解雇を言い渡された。
The management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.経営陣は収益の短期的改善に気を取られすぎて、長期的な将来計画に気が回らない傾向があった。
A glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.図表2を見ると、これらの貿易サイクルのいくつかは非常に短期のものであることが判明する。
You can not master English in a short time.短期間で英語を習得することはできない。
Money market deposit.短期間金融市場預金勘定。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top