ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短-, *短*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[短, duǎn, ㄉㄨㄢˇ] brief, short; deficient, lacking
Radical: , Decomposition:   矢 [shǐ, ㄕˇ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] dart, Rank: 889

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]
[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
[duǎn zàn, ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, / ] short, #5,588 [Add to Longdo]
[suō duǎn, ㄙㄨㄛ ㄉㄨㄢˇ, / ] to curtail; to cut down, #5,622 [Add to Longdo]
[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, ] shortage, #8,293 [Add to Longdo]
[cháng duǎn, ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˇ, / ] length; duration; accident; right and wrong; good and bad, #12,114 [Add to Longdo]
[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief; short-duration, #12,511 [Add to Longdo]
[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]
[duǎn lù, ㄉㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, ] short circuit, #21,385 [Add to Longdo]
[duǎn xùn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] SMS, text message, #26,889 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みじかい, mijikai] (adj) สั้น
[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たんき, tanki] (vt, adj, adv) ระยะส้น, See also: A. 長期, R. 中期
期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
[たんき, tanki] (adj, adv) ช่วงเวลาส้นๆ, See also: A. 長期, R. 中期
[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
[たんしょ, tansho] (n) ข้อเสีย
時日[たんじじつ, tanjijitsu] (exp) วันเวลาไม่นาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (pref,suf) short; brief [Add to Longdo]
い(P);かい(io)[みじかい, mijikai] (adj-i) short; (P) [Add to Longdo]
すぎる;過ぎる[みじかすぎる, mijikasugiru] (v1) to be too short [Add to Longdo]
め(P);目;かめ(io);か目(io)[みじかめ, mijikame] (n) (ant [Add to Longdo]
を補う[たんをおぎなう, tanwooginau] (exp,v5u) to remedy one's defects [Add to Longdo]
パン[たんパン, tan pan] (n) shorts; short pants [Add to Longdo]
[たんおん, tan'on] (n) short sound [Add to Longdo]
音階[たんおんかい, tan'onkai] (n) minor scale [Add to Longdo]
[たんか(P);みじかうた, tanka (P); mijikauta] (n) (See 長歌・ちょうか・1) tanka; 31-mora Japanese poem; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えばい距離ではない。
Ten years is a short time when we look back at it.10年というのは、振り返ってみるとい年月だ。
Three months is too short a time to finish the experiment.3か月というのは、その実験を終わらせるにはすぎる時間だ。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒がいスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
"Doc" is an abbreviation of "doctor".Docはdoctorの縮形である。
That dog has a short tail.あの犬はしっぽがい。
If there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.あまりにも時間に、あまりにもたくさんのことを盛り込むと、よい戦術は生れない。
You must be a good athlete to have run a mile in such a short time.あんなに時間で1マイル走ったなんて、君はすぐれた運動選手に違いない。 [M]
Put the words in parentheses into abbreviated form.カッコ内の言葉を縮形にしなさい。
The period of hot weather is very short here.ここでは暑い天気の続く期間はごくい。
This coat is too short on me.このコートは私にはすぎる。
This writer is at his best in his short stories.この作家が本領を発揮しているのは編小説だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
縮ダイヤル[たんしゅくダイヤル, tanshuku daiyaru] speed dialing [Add to Longdo]
縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration [Add to Longdo]
縮参照集合[たんしゅくさんしょうしゅうごう, tanshukusanshoushuugou] short reference set [Add to Longdo]
縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration [Add to Longdo]
縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string) [Add to Longdo]
[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みじかい, mijikai] -kurz [Add to Longdo]
[たんざく, tanzaku] Papierstreifen_zum_Aufschreiben, eines_Gedichts [Add to Longdo]
[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[たんけん, tanken] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[たんめい, tanmei] das_kurze_Leben, von_kurzer_Dauer [Add to Longdo]
[たんだい, tandai] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
[たんしょ, tansho] Schwaeche, Fehler [Add to Longdo]
期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
[たんか, tanka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]
[たんき, tanki] heftiges_Temperament, Jaehzorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top