ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知-, *知*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: , Decomposition:   矢 [shǐ, ㄕˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 123

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, ㄓ, ] to know; to be aware, #1,148 [Add to Longdo]
[zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙, ] know; be aware of, #189 [Add to Longdo]
[bù zhī dào, ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ, ] to not know, #458 [Add to Longdo]
[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge, #914 [Add to Longdo]
[bù zhī, ㄅㄨˋ ㄓ, ] unknowing(ly), #1,389 [Add to Longdo]
[tōng zhī, ㄊㄨㄥ ㄓ, ] to notify; to inform; notice; notification, #1,407 [Add to Longdo]
[dé zhī, ㄉㄜˊ ㄓ, ] (find out and) know; learn of, #3,245 [Add to Longdo]
[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous, #3,251 [Add to Longdo]
识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
[zhī qíng, ㄓ ㄑㄧㄥˊ, ] to know the facts; to understand; to be familiar with the situation, #5,509 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちじ, chiji] (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป
[ちしき, chishiki] (n) ข้อมูล, ความรู้
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちえ, chie] (n) wits, wisdom, ideas ความคิดเห็น เชาว์ปัญญา
[ちせい, chisei] ปัญญา สติปัญญา
[ちてき, chiteki] (adj) ฉลาด
り合い[しりあい, shiriai] (n) คนรู้จัก
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] (n) วิศวกรรมข้อมูลความรู้ วิศวกรรมสารสนเทศ
的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しる, shiru] TH: รู้  EN: to know
[しる, shiru] TH: เข้าใจ  EN: to understand
[しる, shiru] TH: รู้จัก  EN: to be acquainted with
[しる, shiru] TH: รู้สึก  EN: to feel

Japanese-English: EDICT Dictionary
;智[ち, chi] (n) (1) wisdom; (2) {Buddh} jnana (higher knowledge) [Add to Longdo]
ったかぶり;ったか振り[しったかぶり, shittakaburi] (n,vs) pretending to know [Add to Longdo]
った事か[しったことか, shittakotoka] (exp) (id) I have nothing to do with it [Add to Longdo]
った事ではない;ったことではない[しったことではない, shittakotodehanai] (exp) to be of no concern to one; to be nothing to do with one [Add to Longdo]
っている限り[しっているかぎり, shitteirukagiri] (exp) (See る限り) as far as I know [Add to Longdo]
は力なり[ちはちからなり, chihachikaranari] (exp) knowledge is power [Add to Longdo]
らしめる[しらしめる, shirashimeru] (v1,vt) to make known [Add to Longdo]
らす[しらす, shirasu] (v5s) (1) to inform; to notify; (2) (hon) to know; (3) (hon) to reign [Add to Longdo]
らず;不[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~はらず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
らずらず(P);らず識らず;不不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't know.らないわ。 [F]
I asked him if he knew her address.「君は彼女の住所をっているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何が起こっているんだろう?すごくりたいなあ」「見当もつかないよ」
"I know him well." "Oh, do you."「彼のことはよくっていますよ」「ああそうですか」
I know him.あたしは彼をっています。 [F]
He denied knowing anything about their plans.「彼らの計画については何もりません」と彼は言った。
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年前事情はどうであったか私はらない。
It was not until a few days later that the news arrived.2、3日たってはじめてそのらせが届いた。
It was not until three days after that I knew she had disappeared.3日後になってはじめて彼女が失踪したことをった。
In case you go out before 5, just let me know.5時前に出かけの時は、ちょっとらせて下さい。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの御らせありがとうございました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]
識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation [Add to Longdo]
識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree [Add to Longdo]
[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
[ちじ, chiji] Gouverneur (einer_Praefektur) [Add to Longdo]
[ちじん, chijin] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
合い[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
[ちき, chiki] Bekannter, Bekanntschaft [Add to Longdo]
床岬[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top