ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瞭-, *瞭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瞭, liǎo, ㄌㄧㄠˇ] bright; clear-sighted; to understand
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  尞 [liào, ㄌㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 4345

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear, #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place, #3 [Add to Longdo]
了解[liǎo jiě, ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] to understand; to realize; to find out, #323 [Add to Longdo]
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw), #18,167 [Add to Longdo]
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] does not understand; not realizing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょうぜん, ryouzen] (n,adj-t,adv-to) obvious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The meaning of this sentence is obscure.この文の意味は不明だ。
The meaning of this sentence is obscure.この問題の意味は不明だ。
The distinction in usage between the two words is clear.その2語の用法の区別は明である。
Those people appreciate clarity.その人たちは明さをよしとする。
The meaning of this sentence is obscure.その文の意味は不明だ。
Your opinion is off the mark. That's plain to anyone.君の意見がおかしいのは、誰の目にも一目然でしょうが。 [M]
The result was clear at a glance.結果は一目然であった。
The result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.式に余分の変数を加えたことによって、この実験結果は不明なものになっている。
It's clear from his actions that he loves her.彼が彼女を好きなのは行動から見て一目然だ。
Will you please make a specific statement?な陳述をしていただけませんか。
In Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.ほぼ赤道直下にあるシンガポールでは、雨季・乾季があまり明ではない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top