ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -督-, *督*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[督, dū, ㄉㄨ] to supervise, to oversee, to direct
Radical: , Decomposition:   叔 [shū, ㄕㄨ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 946

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dū, ㄉㄨ, ] to supervise, #8,831 [Add to Longdo]
[jiān dū, ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, / ] to control; to supervise; to inspect, #1,018 [Add to Longdo]
[dū cù, ㄉㄨ ㄘㄨˋ, ] to urge sb to complete a task, #8,071 [Add to Longdo]
[dū chá, ㄉㄨ ㄔㄚˊ, ] to supervise, #14,282 [Add to Longdo]
[Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Christian, #15,258 [Add to Longdo]
[dū dǎo, ㄉㄨ ㄉㄠˇ, / ] to direct; to oversee, #16,344 [Add to Longdo]
[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, / ] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory, #16,900 [Add to Longdo]
[dū bàn, ㄉㄨ ㄅㄢˋ, / ] to oversee; to supervise; superintendent, #17,214 [Add to Longdo]
[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, ] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基|耶稣基, #21,637 [Add to Longdo]
[tí dū, ㄊㄧˊ ㄉㄨ, ] the local commander; provincial governor (in Qing and Ming times), #34,388 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学官[とくがくかん, tokugakukan] (n) school inspector [Add to Longdo]
[とくせん, tokusen] (n,vs) urging soldiers to fight more vigorously [Add to Longdo]
戦隊[とくせんたい, tokusentai] (n) command group (behind the front lines) [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] (n,vs) urge; demand; importunity; (P) [Add to Longdo]
促状[とくそくじょう, tokusokujou] (n) demand note; dunning letter (note) [Add to Longdo]
[とくみゃく, tokumyaku] (n) Governor vessel (traditional Chinese medicine); Du Meredian; Dumaixue [Add to Longdo]
[とくれい, tokurei] (n,vs) encouragement; urge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The movie director was enchanted by Kate at first sight.ある映画監が一目見てケイトに魅了されました。
The manager of the team quit suddenly.そのチームの監が突然やめた。
The director used his power to arrange a special place in the cinema world.その映画監は自分の権力を使って、映画界に特別な場を設けました。
The director is sensitive to criticism.その監は批評を気にする。
The shop is kept under police supervision.その店は警察の監のもとにある。
The manager of the baseball team is very strict. He is good at keeping the players in hand.その野球チームの監はたいそう厳しくて、選手を思い通りに動かすのが上手だ。
Who is the manager of that baseball team?その野球チームの監は誰ですか。
There is a statue of Nelson in Trafalgar Square.トラファルガー広場にはネルソン提の彫像がある。
He left his team as he could not get along with the manager.と仲良くやれなかったので彼はチームをやめた。
You must act under the leadership of your supervisor.に従って行動しなくてはいけない。
The supervisor enforced the rules here in this factory.はこの工場ではここの規則を強要した。
In the film, the director makes Hamlet an active person.はその映画でハムレットを活動的な人物に描いている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] BEFEHLIGEN, KOMMANDIEREN, BEAUFSICHTIGEN [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]
[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top