ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

眼窝

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眼窝-, *眼窝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three ribs. Broken eye socket. Perforated eardrum.[CN] 断过三根肋骨 眼窝裂伤过 耳膜穿孔 Mr. & Mrs. Smith (2005)
His eyes are taped to prevent them from popping out of their sockets.[CN] 他的眼睛被粘上以防从眼窝中爆出 Faces of Death (1978)
That's the right cheekbone and eye socket.[CN] 那是右颊骨和眼窝 Parental Guidance Suggested (2014)
I've gotten totally used to the loose bone fragments floating around my orbital socket.[CN] 告诉他,我习惯了眼窝周围漂浮的骨头碎片 Veronica Mars (2014)
Some lay in dead men's skulls and in the holes where eyes did once inhabit there were crept, as it were in scorn of eyes reflecting gems That wooed the slimy bottom of the deep And mocked the dead bones that lay scattered by.[CN] 有些填进了死人头颅 镶嵌在空洞的眼窝中 好像特意要取笑人眼似的 Richard III (1995)
No, that's your technique, and if that doesn't work, you can always take your thumb, jam it in his eye socket, and twist till you hit his brain.[CN] 不 那是你要学的技巧 如果那没用 你就用大拇指 挤他眼窝 Super (2012)
Oh, come on. Can I touch it?[CN] 我都能看到你的眼窝 Sing Me a Song (2016)
Small pieces of mirror were inserted in the orbital sockets of the victims.[CN] 一小片镜子碎片插入... 被害人的眼窝 Red Dragon (2002)
Well, That's when guys get a girl completely comatose and then they take turns in lowering their testicles into her eye sockets and film it.[CN] 那个,是一群男孩把女孩灌醉 他们把那个伸进她的眼窝,然后拍下来 In My Father's Den (2004)
In this phase on can observe the characteristic movements of the eye sockets below the lids.[CN] 在这个阶段我们可以 观察眼睑下面的眼窝的典型活动 The Illumination (1973)
Finger, jaw, eye socket.[CN] 看, 手指, 下巴, 眼窝 Boogie Woogie (2009)
"Quench within[CN] 在炽热的眼窝 Kill Your Darlings (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top