ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

真面目

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真面目-, *真面目*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真面目[zhēn miàn mù, ㄓㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] true identity; true colors, #23,088 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
真面目[しんめんもく;しんめんぼく, shinmenmoku ; shinmenboku] (n) (1) one's true character; one's true self; oneself; (2) seriousness; earnestness [Add to Longdo]
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na,n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P) [Add to Longdo]
真面目[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
真面目腐る[まじめくさる, majimekusaru] (v5r,vi) to become extremely serious (in attitude); to look solemn; to assume a solemn air [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The students are for the most part diligent.ここの学生は大半が真面目である。
The students are for the most part diligent.ここの大学生は大部分が真面目である。
The priest pretends to be solemn in public.その司祭は人前では真面目な振りをする。
The priest pretends to be solemn in public.その聖職者は人前では真面目なふりをする。
Take things a little more seriously.もう少し物事に対して真面目になれ。
The students are for the most part diligent.学生は大部分が真面目である。
I'm a bit serious today, but please bear with me.今日は少し真面目な話をしますがおつきあいください。
Our success, after all, is due to his earnest efforts.私たちの成功は、結局、彼の真面目な努力によるものだ。
I've never seen him really get down to work.私は彼が真面目に仕事に取り掛かるのを今までみたことがない。
He is being earnest today.彼は今日は真面目にしている。
He is of a serious turn of mind.彼は真面目な性格だ。
She is an earnest student.彼女は真面目な学生です。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top