ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真-, *真*
Longdo Dictionary ภาษา สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
牡蠣[まがき;マガキ] Crassostrea

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: , Decomposition:   直 [zhí, ㄓˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几, Rank: 204

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine, #102 [Add to Longdo]
[zhēn zhèng, ㄓㄣ ㄓㄥˋ, ] real; true; genuine, #620 [Add to Longdo]
[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] (idiom) "it is truly...", #758 [Add to Longdo]
[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
[zhēn shí, ㄓㄣ ㄕˊ, / ] true; real, #1,550 [Add to Longdo]
[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
[zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] the truth about sth; the actual facts, #3,426 [Add to Longdo]
[zhēn chéng, ㄓㄣ ㄔㄥˊ, / ] true; sincere; genuine, #4,531 [Add to Longdo]
[zhēn lǐ, ㄓㄣ ㄌㄧˇ, ] truth, #5,806 [Add to Longdo]
[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, ] naive; innocent; artless, #6,983 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
っ新[まっさら, massara] (n) ใหม่
[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง
[しんじゅ, shinju] (n) มุก, ไข่มุก
面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง
婿(ateji)หี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 打ち) star performer; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n,pref) just; right; due (east); pure; genuine; true [Add to Longdo]
だに[まだに, madani] (n) tick (insect) [Add to Longdo]
っ暗(P);[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P) [Add to Longdo]
っ暗闇;暗闇[まっくらやみ, makkurayami] (adj-no,adj-na,n) pitch dark; total darkness [Add to Longdo]
っ逆さま[まっさかさま, massakasama] (adv) head first; head over heels [Add to Longdo]
っ逆様[まっさかさま, massakasama] (adj-na,n) (uk) head over heels; headlong [Add to Longdo]
っ向(P);[まっこう, makkou] (n) (1) directly opposite; right in front; (2) middle of the forehead; (3) helmet front; (P) [Add to Longdo]
っ向から[まっこうから, makkoukara] (exp) right in front of; head-on; downright [Add to Longdo]
っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の理がある。
"What are these?" "They are your pictures."「これらは何ですか」「あなたの写です」
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」はに迫ったサスペンス映画だった。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」ののインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写を取りに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写を受け取りに行きます。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写で異状が認められます。
Oh, the toast is burned black.あーあ、トーストがっ黒に焦げてしまっているよ。
Oh, the phone's ringing. It must be Machiko.あっ、電話だわ。きっと知子でしょう。 [F]
Let me see the pictures you took in Paris.あなたがパリで撮った写を見せて下さい。
Even if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.あなたが実を知っていても今はそうでないふりをしていた方がいいですよ。
Where did you get this photo taken?あなたこの写をどこで撮ってもらったのですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]
部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]
理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]
似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ま, ma] Wahrheit, Reinheit, Wirklichkeit [Add to Longdo]
[ま, ma] wahr, -rein, genau [Add to Longdo]
っ暗[まっくら, makkura] stockfinster, ganz_dunkel [Add to Longdo]
[しんぎ, shingi] wahr_oder_falsch, Wahrheit [Add to Longdo]
[まふゆ, mafuyu] der_tiefe_Winter, mitten_im_Winter [Add to Longdo]
[しんけん, shinken] voller_Ernst [Add to Longdo]
[まなつ, manatsu] Hochsommer [Add to Longdo]
[しんじつ, shinjitsu] Wahrheit, Wirklichkeit, Tatsache [Add to Longdo]
[しんじゅ, shinju] -Perle [Add to Longdo]
珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top