ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -省-, *省*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[省, shěng, ㄕㄥˇ] province; frugal; to save, to leave out
Radical: , Decomposition:   少 [shǎo, ㄕㄠˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] division, Rank: 666

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province, #305 [Add to Longdo]
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
[quán shěng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˇ, ] the whole province, #1,597 [Add to Longdo]
广东[Guǎng dōng shěng, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄕㄥˇ, 广 / ] Guangdong province (Kwangtung) in south China, abbr. 粤, capital Guangzhou 廣州|广州, #4,342 [Add to Longdo]
浙江[Zhè jiāng shěng, ㄓㄜˋ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, ] Zhejiang province (Chekiang) in east China, abbr. 浙, capital Hangzhou 杭州, #5,329 [Add to Longdo]
[shěng jí, ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] provincial level (e.g. government), #5,346 [Add to Longdo]
[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, / ] saving; to save; to use sparingly; to cut down on, #5,655 [Add to Longdo]
江苏[Jiāng sū shěng, ㄐㄧㄤ ㄙㄨ ㄕㄥˇ, / ] Jiangsu province (Kiangsu) in southwest China, abbr. 蘇|苏, capital Nanjing 南京, #6,225 [Add to Longdo]
山东[Shān dōng shěng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄕㄥˇ, / ] Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital Jinan 濟南|济南, #6,678 [Add to Longdo]
福建[Fú jiàn shěng, ㄈㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄥˇ, ] Fujian province (Fukien) in east China, abbr. 福 or 閩|闽, capital Fuzhou 福州, #7,055 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうれい, shourei] (n) กฎกระทรวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうりゃく, shouryaku] (vt) การย่อ, การตัดตอน, การละ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はぶく, habuku] TH: งดเว้น  EN: to omit
[はぶく, habuku] TH: กำจัด  EN: to eliminate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n,n-suf) (1) ministry; department; (2) province (of China); (n-pref) (3) (See スペース) saving; conserving [Add to Longdo]
あって国なし[しょうあってくになし, shouattekuninashi] (exp) each ministry thinks only of its own good, but not of the good of the country (lit [Add to Longdo]
[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P) [Add to Longdo]
エネ[しょうエネ, shou ene] (n) (abbr) (See エネルギー) energy conservation; economical use of energy [Add to Longdo]
エネタップ[しょうエネタップ, shou enetappu] (n) energy-saving power strip (power board) [Add to Longdo]
エネルギー[しょうエネルギー, shou enerugi-] (n,adj-no) energy conservation; economical use of energy; energy-saving; (P) [Add to Longdo]
エネ対策[しょうエネたいさく, shou ene taisaku] (n) energy-saving measures; energy-saving strategy [Add to Longdo]
スペース[しょうスペース, shou supe-su] (adj-no) space-saving [Add to Longdo]
[しょうえい, shouei] (n) operated by the government [Add to Longdo]
[せいさつ, seisatsu] (n,vs) reflection; consideration [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your help will save us a lot of work.あなたが手伝ってくれれば、大いに手間がける。
You should leave out these two lines.あなたはこの二行をくべきだ。
You would be saved a great deal of trouble.あなたはそうすることでずっと手間がけるだろう。
We use DS as an abbreviation of 'dyad' style.ここではDSを「ダイアド」スタイルの略形として使う。
You should leave out these two lines.この2桁はくべきだ。
You should leave out these two lines.この2行はくべきだ。
This PC will save you a lot of trouble.このパソコンを使えば、手間が大いにけますよ。
This robot dispenses with many hands.このロボットは多くの人手をく。
This machine saves us a lot of labor.この機械は私たちに多くの労力をいてくれる。
This machine saves us a lot of labor.この機械は多くの労力をいてくれる。
You can omit the preposition in this phrase.この句では前置詞を略できる。
This modern machine dispenses with much hard labor.この新型機械を使えば多くの労力がける。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature) [Add to Longdo]
[しょうりゃく, shouryaku] omission [Add to Longdo]
略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]
略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] ellipsis [Add to Longdo]
略時[しょうりゃくじ, shouryakuji] default [Add to Longdo]
略時コンテキスト[しょうりゃくじコンテキスト, shouryakuji kontekisuto] default context [Add to Longdo]
略時実体[しょうりゃくじじったい, shouryakujijittai] default entity [Add to Longdo]
略時値[しょうりゃくじち, shouryakujichi] default value [Add to Longdo]
略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はぶく, habuku] weglassen, auslassen [Add to Longdo]
みる[かえりみる, kaerimiru] ueber_sich_selbst_nachdenken [Add to Longdo]
[しょうりゃく, shouryaku] Auslassung, Weglassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top