ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盲-, *盲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盲, máng, ㄇㄤˊ] blind; shortsighted; unperceptive
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Losing 亡 one's sight 目; 亡 also provides the pronunciation, Rank: 2079

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[máng, ㄇㄤˊ, ] blind, #9,769 [Add to Longdo]
[máng mù, ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ, ] blind; aimless, #5,291 [Add to Longdo]
[máng rén, ㄇㄤˊ ㄖㄣˊ, ] blind person, #14,534 [Add to Longdo]
[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, ] illiterate, #16,949 [Add to Longdo]
[máng diǎn, ㄇㄤˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] blind spot, #33,234 [Add to Longdo]
[máng cóng, ㄇㄤˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to follow blindly; to conform slavishly; unthinking obediance, #34,182 [Add to Longdo]
[máng qū, ㄇㄤˊ ㄑㄩ, / ] blind spot, #35,477 [Add to Longdo]
[máng cháng, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ, / ] appendix (anat.); cecum, #43,124 [Add to Longdo]
[sè máng, ㄙㄜˋ ㄇㄤˊ, ] color blindness, #48,713 [Add to Longdo]
[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, ] Braille (alphabet for the blind), #57,024 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: 盲腸

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸
[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);瞽[めくら(P);めしい(盲), mekura (P); meshii ( mou )] (n) (1) (sens) blindness; blind person; (2) (めくら only) illiteracy; illiterate person; (3) (めくら only) ignorance; ignoramus; (P) [Add to Longdo]
いる;る(io)[めしいる, meshiiru] (v1) (arch) to become blind [Add to Longdo]
パス[めくらパス;もうパス, mekura pasu ; mou pasu] (n) (uk) (sens) (See ノールックパス) blind pass; passing (a ball) without looking [Add to Longdo]
[もうあ, moua] (n) blind and dumb [Add to Longdo]
唖学校[もうあがっこう, mouagakkou] (n) school for the blind and dumb [Add to Longdo]
[もうあい, mouai] (n,vs,adj-no) (sens) blind love [Add to Longdo]
[めくらあぶ, mekuraabu] (n) (uk) deerfly [Add to Longdo]
[めくらうなぎ;メクラウナギ, mekuraunagi ; mekuraunagi] (n) (uk) hagfish (esp. the species Myxine garmani from Japan) [Add to Longdo]
学校[もうがっこう, mougakkou] (n) school for the blind; (P) [Add to Longdo]
[もうかん, moukan] (n) cul-de-sac [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One third of the population of that country cannot read.その国の人口の3分の1は文である。
You must be blind as a bat if you couldn't see it.それが見えないようなら明だ。
Love is blind.愛は目。
I was blinded by dark desire over time I've been through it all.闇の欲望に誘われ過ぎ去った時の中で目となっていた。
The surgeon took out his patient's appendix.外科医は患者の腸を摘出した。
There's a blind man looking for a shadow of doubt.疑惑の影を捜そうとする人。
I have a dog trained as a Seeing Eye dog.私は導犬として訓練された犬を飼っている。
Time is blind But I wanna trace my love.時は目でも愛を刻みたい。
I'm color-blind.です。
Some people are color blind; they cannot tell one color from another.のために、色彩の区別ができない人もいる。
They followed their leader blindly.彼らは目的に指導者に従った。
She is collecting on behalf of the blind.彼女は人のために募金をしている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was ordered to abolish our language and to teach in German... by an illiterate Nazi group leader.[CN] 他们下令让我抛弃母语 改用德语教学 那个文的纳粹领袖 Night Train to Munich (1940)
Marge's love makes you blind.[JP] 君は恋で目になってる Purple Noon (1960)
Just play "I'm a seeing-eye dog" now.[CN] 现在演奏我是一只导犬 Just play "I'm a seeing -eye dog" now. I Married a Witch (1942)
Well, there are a few of us who are unwilling to just troop along.[CN] 很少人像我般聪明 他们目附和 Saboteur (1942)
He who prompted you to this deed is planning your death![JP] 目のお前を犯行に駆り立てた 奴が... いまや お前の死を企んでいる Siegfried (1980)
Daly:[CN] 欢迎回到 Blind Auditions (2013)
He thinks you are beautiful, and one day, for no reason at all, he sees you ugly, as you really are.[CN] 他认为你是漂亮的,但是有一天,没什么原因 他认为你是丑陋的,就像真实的你,他不再 For Whom the Bell Tolls (1943)
My love for Marge blinds me.[JP] 恋は目だ マルジュ... Purple Noon (1960)
I wouldn't peddle that junk of yours on a blind man![CN] 你们做的那些垃圾我在人身上都不敢用! T-Men (1947)
Blinding your enemy to disorient and disable them is... it's classic.[JP] 敵を点させるのはクラシックな魔法ぞ。 Witch (1997)
Well, I've known you about two hours, and I'm already telling you about my appendectomy and my mother.[JP] 出会って まだ2時間だけどー 腸や母のことまで話しちゃった Someone's Watching Me! (1978)
The piano can't know that you're blind, so it doesn't embarrass you by trying to make things easier for you.[CN] 钢琴不知你是的 它不会令你尴尬 不会令你难过 Saboteur (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めくら, mekura] Blindheit, Blinder, Unwissenheit, Unwissender [Add to Longdo]
[もうじん, moujin] Blinder [Add to Longdo]
[もうしん, moushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
[もうじゅう, moujuu] blinder_Gehorsam [Add to Longdo]
[もうもく, moumoku] Blindheit [Add to Longdo]
[もうちょう, mouchou] Blinddarm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top