ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目的

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目的-, *目的*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]
目的[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, ] destination (location), #8,147 [Add to Longdo]
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / 滿] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] TH: จุดประสงค์  EN: purpose

Japanese-English: EDICT Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) [Add to Longdo]
目的に適う;目的にかなう[もくてきにかなう, mokutekinikanau] (exp,v5u) to serve one's aim; to serve one's purpose [Add to Longdo]
目的のためには手段を選ばない[もくてきのためにはしゅだんをえらばない, mokutekinotamenihashudanwoerabanai] (exp) (See 手段を選ばずに) to be willing to do anything (any trick) to achieve one's end [Add to Longdo]
目的を貫く[もくてきをつらぬく, mokutekiwotsuranuku] (exp,v5k) to accomplish (attain) one's object [Add to Longdo]
目的プログラム[もくてきプログラム, mokuteki puroguramu] (n) {comp} object program [Add to Longdo]
目的モジュール[もくてきモジュール, mokuteki moju-ru] (n) {comp} object module [Add to Longdo]
目的意識[もくてきいしき, mokutekiishiki] (n) sense of purpose [Add to Longdo]
目的[もくてきいん, mokutekiin] (n) final cause [Add to Longdo]
目的[もくてきかく, mokutekikaku] (n) {ling} objective case [Add to Longdo]
目的格補語[もくてきかくほご, mokutekikakuhogo] (n) objective complement; noun or adjective following and modifing the direct object [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主要な論点を要約することだ。
What is your ultimate goal in your life?あなたの人生の最終目的は何ですか。
Did you accomplish your purpose?あなたは、目的を成し遂げましたか。
You must not lose sight of your main object.あなたは自分の主要な目的を見失っては行けない。
The purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.このテキストの目的は、黒人の文化への理解を深めることである。
The purpose of the meeting is to make a plan for a new product prior to the Product Development Meeting in January.このミーティングの目的は、1月の商品企画会議に先立ち、新製品のプランを考えることです。
What is the chief aim of this society?この会の主な目的はなんですか。
What is the main purpose of this plan?この計画の主な目的はなんですか。
What's your purpose in visiting this country?この国に来た目的は?
This paper should be adequate for your purpose.この紙なら君の目的にぴったりであるはずだ。 [M]
This car is built to serve such purposes.この車はそんな目的にかなうように作られている。
What's the destination of this ship?この船の目的地はどこですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
目的プログラム[もくてきプログラム, mokuteki puroguramu] object program [Add to Longdo]
目的モジュール[もくてきモジュール, mokuteki moju-ru] object module [Add to Longdo]
目的言語[もくてきげんご, mokutekigengo] object language [Add to Longdo]
目的要素[もくてきようそ, mokutekiyouso] target element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] Zweck, -Ziel, Absicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top