ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

目標

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目標-, *目標*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目标[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] target; goal; objective, #559 [Add to Longdo]
目标匹配作业[mù biāo pǐ pèi zuò yè, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄆㄧˇ ㄆㄟˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] target matching task [Add to Longdo]
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address; target address [Add to Longdo]
目标市场[mù biāo shì chǎng, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] target market [Add to Longdo]
硬目标[yìng mù biāo, ㄧㄥˋ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] hard target [Add to Longdo]
计划目标[jì huà mù biāo, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] planned target; scheduled target [Add to Longdo]
隐显目标[yǐn xiǎn mù biāo, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] intermittent target [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) mark; objective; target; (P) [Add to Longdo]
目標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] (n) {comp} target thesaurus [Add to Longdo]
目標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] (n) {comp} target descriptor [Add to Longdo]
目標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] (n) {comp} target program [Add to Longdo]
目標管理[もくひょうかんり, mokuhyoukanri] (n) management by objectives; MBO [Add to Longdo]
目標言語[もくひょうげんご, mokuhyougengo] (n) target language; object language [Add to Longdo]
目標設定[もくひょうせってい, mokuhyousettei] (n) goal setting [Add to Longdo]
目標達成[もくひょうたっせい, mokuhyoutassei] (n) achievement of one's goal; goal achievement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You seem to have lost sight of original objective.あなたは最初の目標を見失っているようです。
Ann has achieved her desired goal.アンは望んでいた目標を達成した。
Earning our customers confidence and respect is this firm's objective.お客様の信頼と尊敬を得ることが当社の目標です。
This movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.この運動はまだその全ての目標を達成しているわけではないが、男女関係の色々な分野にすでにかなりの影響を与えている。
With a firm goal in mind, you will do well.しっかりとした目標を持っていれば、うまくいくでしょう。
We concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.その目標の達成には相互の援助が不可欠であるとの結論に達した。
That aim is impossible to attain.その目標は達成不可能だ。
At last he gained his ends.ついに彼は目標を達した。
Fred told his wife about the goals that who wanted to accomplish.フレッドは妻に彼が成し遂げなければならない目標について話した。
For your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.マーケティング分科会では、1998年の目標と方向を決めるためにフォンコンファレンスを行うことをお知らせします。
Our ultimate goal is to establish world peace.我々の究極の目標は世界平和を樹立することである。
More than ever do we need goals or leading ideas that will give purpose to whatever we are doing.我々は、自分がしていることが何であろうとそれに目的を与えてくれるような目標あるいは指導的な思想を、今までのいかなる時代にまして、必要としている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
目標シソーラス[もくひょうシソーラス, mokuhyou shiso-rasu] target thesaurus [Add to Longdo]
目標デスクリプタ[もくひょうデスクリプタ, mokuhyou desukuriputa] target descriptor [Add to Longdo]
目標プログラム[もくひょうプログラム, mokuhyou puroguramu] target program [Add to Longdo]
目標言語[もくひょうげんご, mokuhyougengo] target language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
目標[もくひょう, mokuhyou] Ziel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top