ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盟-, *盟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盟, méng, ㄇㄥˊ] alliance, covenant; oath; to swear
Radical: , Decomposition:   明 [míng, ㄇㄧㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] offering dish, Rank: 1163

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, ] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia, #7,528 [Add to Longdo]
[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition, #2,483 [Add to Longdo]
[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
[jiā méng, ㄐㄧㄚ ㄇㄥˊ, ] to become a member of an alliance or union; to align; to join; participate, #4,618 [Add to Longdo]
[dōng méng, ㄉㄨㄥ ㄇㄥˊ, / ] ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), #8,511 [Add to Longdo]
[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] alliance, #12,161 [Add to Longdo]
[méng yǒu, ㄇㄥˊ ㄧㄡˇ, ] ally, #17,427 [Add to Longdo]
委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
[jié méng, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ, / ] to form an alliance; to ally oneself with; allied with; aligned, #20,607 [Add to Longdo]
[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allies; united countries, #23,019 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を結ぶ[めいをむすぶ, meiwomusubu] (exp,v5b) to form an alliance [Add to Longdo]
[めいしゅ, meishu] (n) leader; leading power; (P) [Add to Longdo]
[めいほう, meihou] (n) ally; allied powers [Add to Longdo]
[めいやく, meiyaku] (n,vs) oath; pledge; pact; covenant; (P) [Add to Longdo]
[めいゆう, meiyuu] (n) sworn friend; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The country kept faith with her ally.その国は同国に対する忠誠を守った。
Germany was allied with Italy in World War II.ドイツとイタリアは第二次世界大戦中、同国であった。
Germany made an alliance with Italy.ドイツはイタリアと同を結んだ。
Germany was once allied with Italy.ドイツはかつてイタリアと同国であった。
Enter into an alliance with France.フランスと同を結ぶ。
Some member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.国中数カ国は、G7の協定に従うことにあいまいな態度を見せています。
The League of Nations did not make for peace.国際連は平和に寄与しなかった。
The allies defeated the evil empire in the fierce battle.国はその激しい戦いで悪の帝国を打ち破った。
The allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.諸国はその侵略行為が国連決議に違反するとして、厳しく非難した。
Japan seceded from the League of Nations in 1933.日本は国際連から1933年に脱退した。
He argued for our forming the alliance with that nation.彼は我が国がその国と同を結ぶのに賛成すべきだと論じた。
They aligned themselves with the Liberals.彼らは自由党員たちと同した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めい, mei] SCHWUR, BUENDNIS [Add to Longdo]
[めいしゅ, meishu] Fuehrer, fuehrende_Macht [Add to Longdo]
[めいやく, meiyaku] Geluebde, -Eid, Buendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top