ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盗-, *盗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盗, dào, ㄉㄠˋ] to rob, to steal; thief, bandit
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 1619

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, / ] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber, #4,892 [Add to Longdo]
[dào qiè, ㄉㄠˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal, #6,162 [Add to Longdo]
[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, / ] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy, #8,013 [Add to Longdo]
[hǎi dào, ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ, / ] pirate, #11,596 [Add to Longdo]
[qiáng dào, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄠˋ, / ] to rob (with force); bandit; robber, #13,318 [Add to Longdo]
[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
[tōu dào, ㄊㄡ ㄉㄠˋ, / ] to steal, #22,459 [Add to Longdo]
[fáng dào mén, ㄈㄤˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door (for apartment), #25,982 [Add to Longdo]
[dào qǔ, ㄉㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to steal (including identity theft, credit card fraud or theft of computer account); to misappropriate, #29,755 [Add to Longdo]
[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, / ] bandit, #51,235 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうちょう, touchou] (n) การดักฟัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぬすむ, nusumu] TH: ขโมย  EN: to steal

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬすみ, nusumi] (n) stealing; (P) [Add to Longdo]
み見;見(io)[ぬすみみ, nusumimi] (n,vs) (See み見る) surreptitious glance; looking furtively [Add to Longdo]
み見る[ぬすみみる, nusumimiru] (v1) to steal a glance; to intercept and read (e.g. other people's email) [Add to Longdo]
み取る[ぬすみとる, nusumitoru] (v5r,vt) to steal [Add to Longdo]
み出す[ぬすみだす, nusumidasu] (v5s) to steal (from a person) [Add to Longdo]
み食い;ぬすみ食い[ぬすみぐい, nusumigui] (n) sneaking a bite; snitching food [Add to Longdo]
み足[ぬすみあし, nusumiashi] (n) stealthy steps [Add to Longdo]
み読み[ぬすみよみ, nusumiyomi] (n,vs) reading surreptitiously [Add to Longdo]
み聞き[ぬすみぎき, nusumigiki] (n,vs) eavesdropping; tapping [Add to Longdo]
む(P);偸む[ぬすむ, nusumu] (v5m,vt) to steal; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と銀行強は叫んだ。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちはんだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜を逮捕した。2人は夜がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
Three big men attacked him and stole his money.3人の大男が彼を攻撃して彼のお金をんだ。
He stole my purse from me.あいつが私の財布をんだ。
He is no better than a thief.あいつは人も同然だ。
The bank was held up a week ago.あの銀行は、一週間前に強に入られた。
That bank was held up twice.あの銀行は二度強にあった。
The young boy got sticky fingers when he walked into stores.あの少年は店から店を歩いているうちにみ癖がでてしまった。
They must have suspected me of stealing.あの人達は私がみをしたと疑ったにちがいない。
A number of books were stolen.いくらかの本がまれた。
My money was stolen.お金をまれた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬすむ, nusumu] -stehlen [Add to Longdo]
[とうさく, tousaku] Plagiat [Add to Longdo]
[とうひん, touhin] Diebesgut [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Diebstahl, widerrechtlicher_Gebrauch [Add to Longdo]
[とうへき, touheki] Kleptomanie [Add to Longdo]
[とうぞく, touzoku] -Dieb, Einbrecher, Raeuber [Add to Longdo]
[とうなん, tounan] Diebstahl [Add to Longdo]
難保険[とうなんほけん, tounanhoken] Diebstahlversicherung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top