ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盆-, *盆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盆, pén, ㄆㄣˊ] basin, bowl, pot, tub
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 2,035

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pén, ㄆㄣˊ, ] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters, #4,750 [Add to Longdo]
[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] basin (low-lying geographical feature); depression, #14,018 [Add to Longdo]
[pén qiāng, ㄆㄣˊ ㄑㄧㄤ, ] the pelvic cavity; birth canal, #21,092 [Add to Longdo]
[pén jǐng, ㄆㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] bonsai; landscape in a pot, #24,730 [Add to Longdo]
[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, ] pelvis, #25,715 [Add to Longdo]
[pén zāi, ㄆㄣˊ ㄗㄞ, ] growing plants in pots; Japanese: bonsai, #26,255 [Add to Longdo]
[huā pén, ㄏㄨㄚ ㄆㄣˊ, ] flower pot, #28,954 [Add to Longdo]
[liǎn pén, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄣˊ, / ] washbowl; basin for washing hands and face, #31,861 [Add to Longdo]
四川[Sì chuān pén dì, ㄙˋ ㄔㄨㄢ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Sichuan basin, #38,500 [Add to Longdo]
塔里木[Tǎ lǐ mù pén dì, ㄊㄚˇ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] Tarim Basin depression in southern Xinjiang, #48,511 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
踊り[ぼんおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼん, bon] (n) (1) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead; (2) tray; (3) family; household; (P) [Add to Longdo]
と正月が一緒に来た様[ぼんとしょうがつがいっしょにきたよう, bontoshougatsugaisshonikitayou] (exp) (id) To be as busy as a bee; Like Christmas and a birthday feast rolled into one [Add to Longdo]
の縁[ぼんのふち, bonnofuchi] (n) edge of a tray [Add to Longdo]
の窪[ぼんのくぼ, bonnokubo] (n) hollow at nape of the neck [Add to Longdo]
[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity [Add to Longdo]
[ぼんが, bonga] (n) tray landscape [Add to Longdo]
休み[ぼんやすみ, bonyasumi] (n) (See 盂蘭) Bon holidays; Bon holiday period (in mid-August) [Add to Longdo]
[ぼんけい, bonkei] (n) miniature garden; tray landscape [Add to Longdo]
[ぼんさい, bonsai] (n) bonsai; (P) [Add to Longdo]
祭り[ぼんまつり, bonmatsuri] (n) Bon Festival [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Irene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.アイリーン・ペパーバーグが、アレックスと名づけたオウムの前で丸いおを持っている。
The Bon Festival is near at hand.がちかづいてきた。
On the tray are five objects - three of them are keys.の上には5つの物がある。そのうち3つは鍵である。
During Obon there is much confusion at train stations.期間中は駅はとても混雑する。
This district forms a basin.この地方は地になっている。
The basin of a river usually has rich farmland.河川の地には普通肥沃な農地がある。
The proverb says that what is done cannot be undone.諺に、覆水に返らずと言う。
The heavy rain made a mess of the bonsai.大雨で栽がめちゃくちゃになった。
During O-bon, Japanese people believe they receive a visit from an ancestor.日本人は、おの間先祖が自分達のところにやってきていると信じている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get him up on the tub. Get him up! Hang on to him![CN] 快 抓住他 把他丢到子里去 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sink's empty.[CN] 洗碗空了 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Officials continue to deny any link, citing doubts that Nikita has ever set foot on Pakistani soil.[JA] パキスタン側は 入国の記録さえ無いと... 関係を一切否定しています <ポットワー地 - パキスタン> Pay-Off (2013)
Moto san[JA] ()♪本さん 本さあん! Nankyoku ryôrinin (2009)
Bonsai.[CN]  Episode #2.18 (1991)
Potwar basin...[JA] ポットワー地... Set-Up (2013)
We got to remember, she's gonna be due soon.[CN] 她快要临 The Grapes of Wrath (1940)
Moto san[JA] ()♪本さん Nankyoku ryôrinin (2009)
That's the tub.[CN] -子在那 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A bath tub.[CN] 浴把你倒挂著 而你的腿放在外面 Shadow of a Doubt (1943)
(SINGING) Step up to the tub 'Tain't no disgrace[CN] 靠近洗脸 不会丢脸的 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
like a bonsai tree.[JA] 栽のように Rogues' Gallery (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]
[ぼんち, bonchi] -Becken, Mulde [Add to Longdo]
[ぼんけい, bonkei] Miniaturlandschaft_auf_einem_Tablett [Add to Longdo]
[ぼんさい, bonsai] Bonsai, Miniaturbaum (Topfpflanze) [Add to Longdo]
踊り[ぼんおどり, bon'odori] Bon-Tanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top