ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -皮-, *皮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[皮, pí, ㄆㄧˊ] skin, hide, fur, feathers
Radical: , Decomposition:   ?  攴 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictographic] A hand using a tool 攴 to strip the hide from a carcass, Rank: 741
[皱, zhòu, ㄓㄡˋ] wrinkles, creases, folds
Radical: , Decomposition:   刍 [chú, ㄔㄨˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] skin, Rank: 1954
[皴, cūn, ㄘㄨㄣ] chapped, cracked
Radical: , Decomposition:   夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] hide, Rank: 5961
[皲, jūn, ㄐㄩㄣ] chapped, cracked
Radical: , Decomposition:   军 [jūn, ㄐㄩㄣ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] hide, Rank: 6122
[皰, pào, ㄆㄠˋ] acne
Radical: , Decomposition:   皮 [, ㄆㄧˊ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] skin
[皺, zhòu, ㄓㄡˋ] wrinkles, creases, folds
Radical: , Decomposition:   芻 [chú, ㄔㄨˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] skin
[皻, zhā, ㄓㄚ] pimples, blotches
Radical: , Decomposition:   虘 [cuó, ㄘㄨㄛˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [ideographic] Spots 虘 on the skin 皮; 虘 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] leather; skin; fur; surname Pi, #1,507 [Add to Longdo]
[pí fū, ㄆㄧˊ ㄈㄨ, / ] skin, #1,679 [Add to Longdo]
[shàng pí, ㄕㄤˋ ㄆㄧˊ, ] epithelium, #9,369 [Add to Longdo]
[pí xié, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˊ, ] leather shoes, #9,833 [Add to Longdo]
[nèi pí, ㄋㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] (med.) endothelium; thin skin on the inside of some fruits (e.g. oranges), #9,923 [Add to Longdo]
[pí zhì, ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] cortex; cerebral cortex, #10,174 [Add to Longdo]
[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, ] dermis (layer within the skin containing sense of touch), #10,617 [Add to Longdo]
[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, ] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag, #10,949 [Add to Longdo]
[tiáo pí, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧˊ, / 調] naughty; mischievous; unruly, #13,528 [Add to Longdo]
[yǎn pí, ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, ] eyelid, #13,919 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
切り[かわきり, kawakiri] 1.การริเริ่ม 2.ชนวน (ก่อเหตุ)
[ひにく, hiniku] (n) ประชด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かわ, kawa] (n) (1) (See 革) skin; hide; pelt; fur; (2) rind; peel; husk; bark; (3) shell; sheath; wrapping; (P) [Add to Longdo]
[ひのかわ, hinokawa] (n) (See 毛) kanji "fur" radical [Add to Longdo]
むき機[かわむきき, kawamukiki] (n) peeler (kitchen utensil); barker [Add to Longdo]
をはぐ;を剥ぐ[かわをはぐ, kawawohagu] (exp,v5g) to skin; to peel [Add to Longdo]
を剥く[かわをむく, kawawomuku] (exp,v5k) to peel; to skin; to pare [Add to Longdo]
を被る;をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]
衣;裘[かわごろも;かわぎぬ(皮衣), kawagoromo ; kawaginu ( kawa koromo )] (n) fur coat [Add to Longdo]
[ひか, hika] (n,adj-no) subcutaneous [Add to Longdo]
下脂肪[ひかしぼう, hikashibou] (n) subcutaneous fat [Add to Longdo]
下組織[ひかそしき, hikasoshiki] (n) hypodermis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a wolf in sheep's clothing.あいつは羊のをかぶったおおかみだ。
I'm troubled with atopic dermatitis.アトピー性膚炎で悩んでいます。
That football is made of genuine leather.あのサッカーボールは本物のでできている。
Don't judge each other by the color of the skin.おたがいに膚の色によって判断してはいけない。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛と砂糖を交換した。
The poor old man was reduced to just a skeleton.かわいそうに、その老人はやせて骨とだけになっていた。
Instead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."かわりに「ある程度」「多くの」「しばしば」という言葉を使い、「私の経験では」「間違っていたら申し訳ないのですが」「多くの例では」のような言葉を切りに話を始めなさい。
The coat is lined with fur.このコートには毛の裏地が付けられている。
This steak is as tough as shoe leather.このステーキは靴のと同じ位固い。
Lend me a knife with which to peel this pear.このなしのをむくナイフを貸して下さい。
This bag is made of leather.このバッグはでできています。
The other day he bought a wallet made of kangaroo leather for me.この間はカンガルーのの財布を土産に買ってきてくれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かわ, kawa] -Haut, -Fell,-Pelz, -Leder,-Rinde,-Schale [Add to Longdo]
下脂肪[ひかしぼう, hikashibou] Fett_unter_der_Haut [Add to Longdo]
切り[かわきり, kawakiri] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
[ひそう, hisou] Oberflaechlichkeit, Seichtheit [Add to Longdo]
細工[かわざいく, kawazaiku] Lederarbeit [Add to Longdo]
[ひにく, hiniku] Ironie [Add to Longdo]
[ひふ, hifu] -Haut [Add to Longdo]
膚病[ひふびょう, hifubyou] Hautkrankheit [Add to Longdo]
膚移植[ひふいしょく, hifuishoku] Hauttransplantation [Add to Longdo]
[ひかく, hikaku] -Leder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top