ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

白色

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白色-, *白色*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白色[bái sè, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] white; fig. reactionary, #2,632 [Add to Longdo]
白色[rǔ bái sè, ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] milky white, #29,744 [Add to Longdo]
白色恐怖[Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] White Terror, #51,658 [Add to Longdo]
白色[bái sè tǐ, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] leucoplast, #457,923 [Add to Longdo]
白色[huī bái sè, ㄏㄨㄟ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] ash gray [Add to Longdo]
白色人种[bái sè rén zhǒng, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] the white race [Add to Longdo]
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent White [Add to Longdo]
白色[cāng bái sè, ㄘㄤ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, / ] pale; wan; sickly white [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白色[はくしょく, hakushoku] (n) white; (P) [Add to Longdo]
白色ひし形形象物;白色菱形形象物[はくしょくひしがたけいしょうぶつ, hakushokuhishigatakeishoubutsu] (n) (obsc) white diamond shape; white diamond signal shape (marine safety context) [Add to Longdo]
白色テロ;白色テロル[はくしょくテロ(白色テロ);はくしょくテロル(白色テロル), hakushoku tero ( hakushoku tero ); hakushoku teroru ( hakushoku teroru )] (n) (See 赤色テロ) white terror [Add to Longdo]
白色[はくしょくこう, hakushokukou] (n) white light [Add to Longdo]
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] (n) {comp} white noise [Add to Longdo]
白色人種[はくしょくじんしゅ, hakushokujinshu] (n,adj-no) Caucasians [Add to Longdo]
白色[はくしょくたい, hakushokutai] (n) leucoplast [Add to Longdo]
白色矮星;白色わい星[はくしょくわいせい, hakushokuwaisei] (n) white dwarf (star) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Smiths had their house painted white.スミス夫妻は家を白色に塗ってもらってた。
The house is painted white.その家は白色に塗られている。
Nickel is a hard, silver-white metal.ニッケルは硬い銀白色の金属です。
A beam of white light is split by a prism into rays of various colors.白色の光束はプリズムによって様々な色の光線に分離される。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
白色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top