ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

白人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白人-, *白人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白人[bái rén, ㄅㄞˊ ㄖㄣˊ, ] white man and woman, #17,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白人[はくじん, hakujin] (n,adj-no) white person; Caucasian; (P) [Add to Longdo]
白人[はくじんしゅ, hakujinshu] (n) white race [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人文明の時代だった。
The conflict between blacks and whites in the city became worse.市の黒人と白人の争いはますますひどくなった。
The graph in Figure 1 illustrates the differences in the means of total scores for white and black subject in each grade.図1中のグラフは各学年の白人と黒人の総計点の平均値の相違を示している。
Suddenly, there was a period of terrible violence and hatred between blacks and whites.突然、黒人と白人がお互いに激しく暴力をふるい憎しみ会う時機が到来した。
In later years, I confess that I do not envy the white boy as I once did.年をとってから、正直に言って、私は以前のように白人の少年をうらやましく思ってはいない。
She's of the Caucasian race.彼女は白人だ。
She sat just behind the seats for whites, and then refused to give up her seat to a white passenger who got on the bus after her.彼女は白人のすぐ後に座り、彼女の後から乗ってきた白人の乗客に自分の席を譲るのを拒否した。
The Clinton camp became desperate to eliminate the white votes Obama had got in both states.クリントン陣営は、両州でオバマが取った白人票を取り崩そうと必死になった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
白人[はくじん, hakujin] Weisser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top