ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白-, *白*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[白, bái, ㄅㄞˊ] white; clear, pure, unblemished; bright
Radical: , Decomposition:   ?  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A burning candle; the rays of the sun, Rank: 286
[的, de, ㄉㄜ˙] aim, goal; of; possessive particle; -self suffix
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 1
[百, bǎi, ㄅㄞˇ] one hundred; numerous, many
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] one, Rank: 407
[皇, huáng, ㄏㄨㄤˊ] royal, imperial; ruler, superior
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A crown 白 on the head of the emperor 王, Rank: 759
[皆, jiē, ㄐㄧㄝ] all, every, everybody
Radical: , Decomposition:   比 [, ㄅㄧˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: -, Rank: 1419
[皓, hào, ㄏㄠˋ] bright, luminous; clear; hoary
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 3053
[皂, zào, ㄗㄠˋ] soap; black; menial servant
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  七 [, ㄑㄧ]
Etymology: -, Rank: 3087
[皖, wǎn, ㄨㄢˇ] Anhui province
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  完 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] bright, Rank: 3247
[皈, guī, ㄍㄨㄟ] to follow, to comply with
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: -, Rank: 3660
[皑, ái, ㄞˊ] brilliant white; as white as snow
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  岂 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] white, Rank: 3952

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B, #755 [Add to Longdo]
[míng bai, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] clear; obvious; unequivocal; to understand; to realize, #1,179 [Add to Longdo]
[bái sè, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] white; fig. reactionary, #2,632 [Add to Longdo]
[dàn bái, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] egg white; protein; albumen, #3,593 [Add to Longdo]
[bái tiān, ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ, ] daytime; during the day; day, #3,684 [Add to Longdo]
羊座[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
[dàn bái zhì, ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] protein, #5,827 [Add to Longdo]
[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, ] blank space, #6,040 [Add to Longdo]
[bái lǐng, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] white collar; business person, #7,675 [Add to Longdo]
[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome, #7,746 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しろい, shiroi] (adj) สีขาว
[はくさい, hakusai] (n) ผักกาดขาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血球[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
ける[しらける, shirakeru] (vi) เซ็ง
[はくえん, hakuen] (n) ควันขาว(ที่มาจากไอเสียรถยนต์)
血病[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว, See also: R. leukemia
眼視[はっけつびょう, hakuganshi] (n, vt) การมองบน (เมื่อเอือมระอา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しろ, shiro] (n) (1) white; (2) (uk) (m-sl) good guy; 'white hat'; (P) [Add to Longdo]
[はくれん;ハクレン, hakuren ; hakuren] (n) (uk) silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) [Add to Longdo]
々しい;しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear [Add to Longdo]
あん;[しろあん, shiroan] (n) white bean jam; sweet white bean paste [Add to Longdo]
[しろい, shiroi] (adj-i) white; (P) [Add to Longdo]
いままの紙[しろいままのかみ, shiroimamanokami] (n) blank (unwritten) paper [Add to Longdo]
い物[しろいもの, shiroimono] (n) something white; snow; gray hair; grey hair [Add to Longdo]
い目で見る[しろいめでみる, shiroimedemiru] (exp,v1) to look coldly at; to turn a cold shoulder [Add to Longdo]
ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
け世代[しらけせだい, shirakesedai] (n) generation of young people (esp. of the 1970s) apathetic about social issues [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さいいウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小さいいウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」と小さいいウサギはいいました。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」小さいいウサギが言いました。
"I care very deeply for you", she confessed.「すごくあなたが気になるの」と彼女は告した。
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」と小さいいウサギはいいました。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今考えていたの」小さいいウサギがいいました。
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願い事は小さくて高いの?」と小さいいウサギが聞きました。
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さいいウサギの向こうまで飛びました。
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さいいウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
色雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しろ, shiro] weiss [Add to Longdo]
[しろい, shiroi] weiss [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] Weisser [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] blankes_Schwert, blanke_Waffe [Add to Longdo]
[はくぼく, hakuboku] Kreide [Add to Longdo]
昼に[はくちゅうに, hakuchuuni] am_hellichten_Tage [Add to Longdo]
[はくしょ, hakusho] Weissbuch [Add to Longdo]
[はくじょう, hakujou] Gestaendnis [Add to Longdo]
[はくち, hakuchi] Idiotie, Idiot [Add to Longdo]
[はくまい, hakumai] polierter_Reis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top