ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -登-, *登*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
録官[とうろくかん] registrar

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[登, dēng, ㄉㄥ] to rise, to mount, to board, to climb
Radical: , Decomposition:   癶 [, ㄅㄛ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] legs, Rank: 817

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dēng, ㄉㄥ, ] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record, #3,603 [Add to Longdo]
[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name), #1,723 [Add to Longdo]
[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] to land; to come ashore (used of typhoon), #3,685 [Add to Longdo]
[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] login; register, #5,617 [Add to Longdo]
[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, ] carry a story; publish (in a newspaper or magazine), #5,856 [Add to Longdo]
[dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ, ] to climb over; to ascend onto; to mount, #5,968 [Add to Longdo]
[dēng shān, ㄉㄥ ㄕㄢ, ] to climb a mountain; climbing; mountaineering, #11,704 [Add to Longdo]
[dēng jī, ㄉㄥ ㄐㄧ, / ] to board a plane, #14,356 [Add to Longdo]
[pān dēng, ㄆㄢ ㄉㄥ, ] to climb; to pull oneself up; to clamber; to scale; fig. to forge ahead in the face of hardships and danger, #16,424 [Add to Longdo]
[Lǐ Dēng huī, ㄌㄧˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟ, / ] Lee Teng-hui (1923-), Taiwanese politician, President of ROC 1988-2000, #16,776 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のぼる, noboru] (vt) ปีน
[とうろく, touroku] (n) ลงทะเบียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうき, touki] จดทะเบียน
録資本金[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน
録官[とうろくかん, tourokukan] นายทะเบียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[のぼる, noboru] TH: ปีน
[とうろく, touroku] TH: การขึ้นทะเบียน  EN: registration (vs)
[とうろく, touroku] TH: จดทะเบียน  EN: register
[とうろく, touroku] TH: ขึ้นทะเบียน  EN: entry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とういん, touin] (n,vs) attendance at the House (Diet) [Add to Longdo]
下校[とうげこう, tougekou] (n) path to and from school; way to school [Add to Longdo]
[とうか, touka] (n) passing the civil service examination [Add to Longdo]
華殿;花殿[とうかでん, toukaden] (n) (See 七殿,十七殿) ladies' pavilion (of the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
[とうき, touki] (n,vs) registry; registration; (P) [Add to Longdo]
記所[とうきしょ, toukisho] (n) registry office [Add to Longdo]
記番号欄[とうきばんごうらん, toukibangouran] (n) registry number column [Add to Longdo]
記簿[とうきぼ, toukibo] (n) register [Add to Longdo]
記料[とうきりょう, toukiryou] (n) registration fee [Add to Longdo]
[とうきょく, toukyoku] (n,vs) (Imperial) accession [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How do you go to school?" "By bus."「どのように校しているのですか」「バスです」
"I am too busy to climb," said the boy.「私は忙しくてっていられないね」と男の子は言いました。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の少年はさながら猿のように木にった。
After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.6時間って、ついに山頂に到達することに成功した。
While Adam was rock-climbing, he fell and broke his leg.アダムは岩りをしている時に、落下してあしを折りました。
Have you ever climbed Mt. Aso?あなたは今までに阿蘇山にったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富士山にったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富士山をったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Yari?あなたは槍ヶ岳にったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは富士山にったことがありますか。
Don't climb that ladder - it's not secure.あのはしごにはるな。安全ではない。
We are going to climb that mountain.あの山に私達はるつもりです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[とうじょう, toujou] introduction (into a market) [Add to Longdo]
[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]
録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash) [Add to Longdo]
録済みアクセス[とうろくずみアクセス, tourokuzumi akusesu] registered access [Add to Longdo]
録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier [Add to Longdo]
録集原文[とうろくしゅうげんぶん, tourokushuugenbun] library text [Add to Longdo]
録集名[とうろくしゅうめい, tourokushuumei] library-name [Add to Longdo]
録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier [Add to Longdo]
録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぼる, noboru] klettern_auf, besteigen [Add to Longdo]
[とうじょう, toujou] Buehnenauftritt, Auftritt [Add to Longdo]
[とざん, tozan] das_Bergsteigen [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Ernennung, Befoerderung [Add to Longdo]
[とうよう, touyou] Ernennung, Anstellung [Add to Longdo]
[とうき, touki] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
[とうろく, touroku] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top