ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

発表

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -発表-, *発表*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
発表[はっぴょうかい, happyoukai] TH: งานสัมมนารายงานผล

Japanese-English: EDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] (n,vs) announcement; publication; (P) [Add to Longdo]
発表[はっぴょうかい, happyoukai] (n) (1) recital (i.e. of music, by a pupil); (2) presentation (e.g. product launch) [Add to Longdo]
発表[はっぴょうしゃ, happyousha] (n) announcer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They have announced their engagement.2人は婚約を発表した。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新商品が発表されるのできりがない。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1割あがると発表された。
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク(株)を3000万ドルで買収したと発表した。
As soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.ある航空会社が運賃値下げ計画を発表すると、他社もすぐに追従した。
Jane was billed to appear as Ophelia.ジェーンはオフィーリアを演じると発表された。
Jane got too nervous when her turn came, and she blew her lines.ジェーンは自分の番なのにあがってしまい発表できなかった。
But this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.しかし、このことがあっても、彼は、自分の知力を働かせ、世界中の物理学会議で自分の考えを発表することをやめたりはしなかった。
Mr Smith was announced as the succeeding chairman.スミス氏が後任の委員長として発表された。
The company will hold a presentation of the new model tomorrow.その会社はニューモデルの発表会を明日行う。
The company is bringing out a new kind of sport car.その会社は新型のスポーツカーを発表しようとしている。
Publication of the article was timed to coincide with the professor's birthday.その記事の発表は教授の誕生日に一致するように行われた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発表[はっぴょう, happyou] oeff.Bekanntmachung, Veroeffentlichung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top