ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痛-, *痛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[痛, tòng, ㄊㄨㄥˋ] ache, pain; bitterness, sorrow; deeply, thoroughly
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  甬 [yǒng, ㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 730

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, ] ache; pain; sorrow, #1,200 [Add to Longdo]
[tòng kǔ, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] pain; suffering; painful, #1,819 [Add to Longdo]
[téng tòng, ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ, ] ache; sore, #4,051 [Add to Longdo]
[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache, #5,674 [Add to Longdo]
[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, ] heart pain, #7,631 [Add to Longdo]
[tòng kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ, ] overjoyed; delighted; happily; heartily; enjoying; also pr. tong4 kuai5, #10,671 [Add to Longdo]
[tòng kuai, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞ˙, ] jolly, #10,671 [Add to Longdo]
[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] belly-ache; stomach pain, #12,584 [Add to Longdo]
[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, ] grieved; sorrowful, #13,179 [Add to Longdo]
[wèi tòng, ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stomachache, #14,285 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いたい, itai] (adj) เจ็บ
[いたみ, itami] (n) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n) ยาแก้ปวด
み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いたむ, itamu] TH: เจ็บปวด  EN: to hurt
[いたむ, itamu] TH: รู้สึกเจ็บปวด  EN: to feel a pain
[いたむ, itamu] TH: เสีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つう, tsuu] (int) ouch; ow [Add to Longdo]
[つう, tsuu] (n-suf,n) pain; ache; -algia [Add to Longdo]
々しい;しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars) [Add to Longdo]
い(P);甚い[いたい, itai] (adj-i) (1) painful; sore; (adj-i,suf) (2) (esp. 甚い) (See 甚く) exceeding; (P) [Add to Longdo]
い損失[いたいそんしつ, itaisonshitsu] (n) painful loss [Add to Longdo]
い病;イタイイタイ病[いたいいたいびょう(痛い痛い病);イタイイタイびょう(イタイイタイ病), itaiitaibyou ( itai itai byou ); itaiitai byou ( itaiitai byou )] (n) "ouch-ouch disease", caused by cadmium poisoning from industrial wastes in Toyama Prefecture [Add to Longdo]
い目[いたいめ, itaime] (n) painful experience [Add to Longdo]
い目にあう;い目に合う;い目に遭う[いたいめにあう, itaimeniau] (exp,v5u) (See い目,ひどい目にあう) to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to feel pain [Add to Longdo]
い目に遭わす[いたいめにあわす, itaimeniawasu] (exp,v5s) (See い目に遭わせる) to make a person sweat for it [Add to Longdo]
い目に遭わせる;い目に合わせる[いたいめにあわせる, itaimeniawaseru] (exp,v1) (See い目に合う) to make (a person) pay for (something) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts.胃がみます。
I ache all over.体中がむ。
I was acutely aware that..〜と切に感じている。
"I have a terrible tooth-ache." "You'd better see a dentist at once."「歯がひどくむのです」「すぐ歯医者に診てもらいなさい」
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、足はみました。
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人の赤ん坊が泣きやまなくて、頭がくなってきた。
The idea that he is going to make a speech is laughable.あいつが演説するなんて片腹い。
I'll take my revenge on him at all costs tomorrow.あいつめ明日こそい目にあわせてくれる。
Your kindness really touches me.あなたのご親切み入ります。
Your headache comes from overwork.あなたの頭は過労のせいだ。
Those college students give me a bad headache.あの学生たちのことを考えると本当に頭の種だ。
My heart aches for those starving children.あの飢えた子供たちを思う心がむ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いたい, itai] schmerzhaft [Add to Longdo]
[いたむ, itamu] Schmerzen_haben, wehtun, beschaedigt_werden, verletzt_werden [Add to Longdo]
める[いためる, itameru] beschaedigen, verletzen, quaelen [Add to Longdo]
[つうこん, tsuukon] grosses_Bedauern, Bitterkeit [Add to Longdo]
[いたで, itade] schwere_Wunde, harter_Schlag [Add to Longdo]
[つうれつ, tsuuretsu] -bitter, -scharf, schneidend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top