ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -症-, *症*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[症, zhèng, ㄓㄥˋ] ailment, disease, illness
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 1258

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] disease; illness, #2,373 [Add to Longdo]
[zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] symptom (of an illness), #1,368 [Add to Longdo]
并发[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]
[ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] cancer, #7,201 [Add to Longdo]
[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] inflammation, #7,967 [Add to Longdo]
抑郁[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression, #15,276 [Add to Longdo]
[bìng zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄥˋ, ] disease; illness, #15,769 [Add to Longdo]
[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness, #19,619 [Add to Longdo]
[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
[zhēng jié, ㄓㄥ ㄐㄧㄝˊ, ] hard lump in the abdomen (in Chinese medicine); the crux; the main point in an argument, #23,273 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
候群[しょうこうぐん, shoukougun] กลุ่มอาการของโรค, See also: R. syndrome

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (adj-na,n-suf) illness; (P) [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] (n,adj-no) symptoms; (P) [Add to Longdo]
候群[しょうこうぐん, shoukougun] (n) syndrome; (P) [Add to Longdo]
[しょうじょう, shoujou] (n,adj-no) symptoms; condition; (P) [Add to Longdo]
[しょうれい, shourei] (n) (medical) case; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高所恐怖なんだ」「臆病者っ!」 [M]
I had a whiplash injury two months ago.2か月前にむち打ちをやりました。
People of your age often have this problem.あなたくらいの年齢の人によくある状です。
There were many cases of influenza.インフルエンザにはいろいろな状が有りました。
The poor child suffers from hay fever.かわいそうにその子は花粉に悩んでいる。
How long have you have this problem?この状が出たのはいつですか。
Is this the first time you've had this symptom?この状が出たのは初めてですか。
How long will I have this?この状はいつまで続くのですか。
What accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.これらの状の原因はまだ分かっていない。
The wicked man is scared of heights.その悪党は高所恐怖だ。
The child has a case of chicken pox.その子は水疱瘡の状がある。
The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.その病気の初期状は高熱とのどの痛みです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] KRANKHEIT [Add to Longdo]
[しょうこう, shoukou] Symtom [Add to Longdo]
[しょうじょう, shoujou] Symtom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top