ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -病-, *病*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[病, bìng, ㄅㄧㄥˋ] sickness, illness, disease
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  丙 [bǐng, ㄅㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 427

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect, #829 [Add to Longdo]
[bìng rén, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] sick person; [medical] patient; invalid, #1,513 [Add to Longdo]
[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, ] disease; sickness; ailment, #1,797 [Add to Longdo]
[bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] virus, #2,230 [Add to Longdo]
[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] (med.) case; occurrence of illness, #3,365 [Add to Longdo]
[bìng qíng, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, ] state of an illness; patient's condition, #4,238 [Add to Longdo]
[fā bìng, ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, / ] onset; outbreak (of a disease), #4,378 [Add to Longdo]
[bìng biàn, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] pathological changes, #4,513 [Add to Longdo]
[bìng lǐ, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] pathology, #4,804 [Add to Longdo]
艾滋[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, ] AIDS, #4,870 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[びょうき, byouki] (adj) ป่วย, ไม่สบาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[びょういん, byouin, byouin , byouin] (n) โรงพยาบาล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[びょういん, byouin] TH: โรงพยาบาล  EN: hospital

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やまい, yamai] (n) illness; disease; (P) [Add to Longdo]
が篤い[やまいがあつい, yamaigaatsui] (exp,adj-i) seriously ill [Add to Longdo]
と称する[やまいとしょうする, yamaitoshousuru] (exp,vs-s) (obsc) to feign illness; to pretend to be ill [Add to Longdo]
に冒される[やまいにおかされる, yamainiokasareru] (exp,v1) to be attacked by a disease [Add to Longdo]
は気から[やまいはきから, yamaihakikara] (exp) sickness and health start with the mind [Add to Longdo]
み上がり[やみあがり, yamiagari] (n,adj-no) convalescence [Add to Longdo]
み付き[やみつき, yamitsuki] (n) being addicted to; being wholly absorbed by [Add to Longdo]
み付く;みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to) [Add to Longdo]
み耄ける[やみほおける;やみほうける, yamihookeru ; yamihoukeru] (v1,vi) to become wasted by illness [Add to Longdo]
[やむ, yamu] (v5m) to fall ill; to be ill; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Paul is sick in bed today." "That's too bad."「ポールは今日は気で寝ています」「それは気のどくだ」
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高所恐怖症なんだ」「臆者っ!」 [M]
"Is he seriously ill?" "I hope not."「彼の気は重いのかな」「そうでないといいね」
Atushi may have been sick.あつしは気だったかもしれない。
Judging from what you have seen of him, this fellow is not a coward.あなたが彼について見たことから判断すると、この男は臆者ではない。
If I had known about your illness, I would have visited you in the hospital.あなたが気だと知っていたら、院へ見舞いに行っただろう。
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには気の時助けてもらった恩義がある。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は小児院を建設する補助として、大いに役立つでしょう。
I hope you will get well soon.あなたの気がよくなることを願っています。
If I had known about your illness, I could have visited you in the hospital.あなたの気について知らなかったので、気へ見舞いにいけなかった。
You may fall ill at any moment.あなたはいつ何時気になるかもしれない。
You must not make little of your illness.あなたは自分の気を軽視してはなりません。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やまい, yamai] Krankheit [Add to Longdo]
[やむ, yamu] krank_sein, krank_werden [Add to Longdo]
[びょうにん, byounin] Kranker [Add to Longdo]
[びょうしょう, byoushou] Krankenbett, Krankenlager [Add to Longdo]
[びょうとう, byoutou] Station_eines_Krankenhauses, Gebaeude_eines_Krankenhauses [Add to Longdo]
[びょうき, byouki] Krankheit [Add to Longdo]
[びょうしょう, byoushou] Natur_einer_Krankheit [Add to Longdo]
[びょうく, byouku] Schmerzen_einer_Krankheit, Qualen_einer_Krankheit [Add to Longdo]
[びょういん, byouin] Krankenhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top