ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疑問

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑問-, *疑問*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑问[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.), #6,209 [Add to Longdo]
毫无疑问[háo wú yí wèn, ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] certainty; without a doubt, #9,405 [Add to Longdo]
疑问句[yí wèn jù, ㄧˊ ㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] a question (gramm.); an interrogative sentence, #68,534 [Add to Longdo]
疑问代词[yí wèn dài cí, ㄧˊ ㄨㄣˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] interrogative pronoun (誰|谁, 甚麼|什么, 哪儿|哪儿 etc) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
疑問[ぎもん, gimon] (n) (เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, S. . questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑問[ぎもん, gimon] (n) question; problem; doubt; guess; (P) [Add to Longdo]
疑問が残る[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points [Add to Longdo]
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] (n) {comp} problem solution [Add to Longdo]
疑問[ぎもんし, gimonshi] (n,vs) holding in doubt [Add to Longdo]
疑問[ぎもんし, gimonshi] (n) {ling} interrogative word [Add to Longdo]
疑問代名詞[ぎもんだいめいし, gimondaimeishi] (n) {ling} interrogative pronoun [Add to Longdo]
疑問[ぎもんてん, gimonten] (n) point of uncertainty; unclarified issue; doubt; (P) [Add to Longdo]
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved) [Add to Longdo]
疑問[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot [Add to Longdo]
疑問[ぎもんふ, gimonfu] (n) {ling} question mark; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In a way you are right, but I still have doubts.ある意味では君は正しいが、まだ疑問が残る。 [M]
Any doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.この議論の妥当性に関する疑問はデータを見れば雲散霧消する。
This report admits of doubt.この報道は疑問の余地がある。
The evidence left little room for doubt.その証拠に疑問の余地はほとんどなかった。
All my doubts about it have been driven away.それについての私の疑問はすべて氷解した。
There can be no doubt whatever about it.それについては全く疑問の余地はない。
I have some doubts about it.それにはちょっと疑問がある。
There can be no doubt whatever about it.それには疑問の余地が全然ない。
There are so many questions: Do I like myself?とても多くの疑問があるのです。私は自分が好きなのだろうか。
Ask him if you have any doubt.何か疑問があったら彼にお尋ねください。
We are still doubtful at so whether he is really the murderer.我々は今でも彼が真の殺人犯かどうかは疑問に思っている。
The question is whether Mike knew the fact or not.疑問なのはマイクがその事実を知っていたかどうかだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
疑問[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疑問[ぎもん, gimon] -Frage, Zweifel, Problem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top