ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疑い

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑い-, *疑い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I doubt your good sense.あなたの良識を疑います。
I had my doubts but this last conversation cleared them all up.いろいろな疑いもあったが、今度の話し合いで、すべてはクリアになった。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
The evidence leaves no room for doubt; this can't be an original Picasso.この証拠には、疑いの余地がない。これが、ピカソの本物の作品であるはずがない。
There is no doubt about it.そのことについてはまったく疑いがない。
There is no doubt whatever about it.そのことに関しては、まったく疑いの余地がない。
Such conduct will give rise to suspicion.そのような行動は疑いを生むだろう。
You should sound him out about the matter.その件については彼に疑いを立てるべきだ。
I had to get rid of my doubt about it.その事についての疑いを捨てなくてはならなかった。
No wonder the car is awful condition.その車は疑いなくひどい状態だ。
The evidence left no room for uncertainty.その証拠で疑いの余地はなくなった。
There could be no doubt as to who the man was.その人が誰であるかということに関しては疑いの余地がなかった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top