ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -異-, *異*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[異, yì, ㄧˋ] different, strange, unusual; foreign; surprising
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictographic] A person with a scary face 田

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] different; other; hetero-; unusual; strange; surprising; to distinguish; to separate; to discriminate, #4,009 [Add to Longdo]
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, / ] difference; discrepancy, #2,002 [Add to Longdo]
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly, #2,267 [Add to Longdo]
异性[yì xìng, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] of the opposite sex; heterosexual; different in nature, #6,277 [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good, #9,107 [Add to Longdo]
变异[biàn yì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] variation, #9,675 [Add to Longdo]
诡异[guǐ yì, ㄍㄨㄟˇ ㄧˋ, / ] strange; weird, #10,126 [Add to Longdo]
异议[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] objection; dissent, #11,216 [Add to Longdo]
怪异[guài yì, ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ, / ] weird, #12,328 [Add to Longdo]
诧异[chà yì, ㄔㄚˋ ㄧˋ, / ] flabbergasted; astonished, #12,629 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)
常(な)[いじょう(な), ijou ( na )] (adj) ผิดปกติ, ผิดสังเกต, แปลกไป, ไม่ธรรมดา, Syn. 変(な)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n) ความชอบของต่างประเทศ
音する[いおんする, ionsuru] (n, vt) เกิดเสียงดัง
音する[いおんする, ionsuru] (n, vt) เกิดเสียงดังผิดปรกติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
なった[ことなった, kotonatta] TH: แตกต่าง  EN: different
[いぶつ, ibutsu] TH: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป  EN: foreign substance
なる[ことなる, kotonaru] TH: แตกต่าง  EN: to differ
なる[ことなる, kotonaru] TH: ผิดแผก  EN: to vary

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]
な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
なる(P);る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
な気分[いなきぶん, inakibun] (n) queer feeling [Add to Longdo]
[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different [Add to Longdo]
を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tastes differ.趣味はなる。
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が口同音に言う。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音義語である。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くのなったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女は五つのなる国で暮らしてきた。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写真で状が認められます。
I'm afraid I differ with you on this point.あなたとはこの点で意見がなっていると思います。
Your opinion is quite different from mine.あなたの意見は私のとは全くなる。
British English differs from American English in many ways.イギリス英語はアメリカ英語といろいろな点でなる。
Christianity and Islam are two different religions.キリスト教とイスラム教はなった2つの宗教だ。
We've been having strange weather the past few years.ここ何年か常気象がつづいている。
A face with too much make-up looks strange.こってり化粧した顔は様である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]
常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]
常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こと, koto] koto- sich_unterscheiden, anders_sein [Add to Longdo]
[いこく, ikoku] Ausland, Fremde [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]
[いきょう, ikyou] Heidentum, Irrglaube, Ketzerei [Add to Longdo]
[いたん, itan] Ketzerei, Irrlehre [Add to Longdo]
[いぎ, igi] Einwand, Einspruch [Add to Longdo]
[いしつ, ishitsu] Heterogenitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top