ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -略-, *略*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[略, lüè, ㄌ˙] approximate, rough; outline, summary; plan, plot
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 704

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lu:è, lu:ㄜˋ, ] plan; strategy; outline; summary; slightly; rather; to rob; to plunder; to summarize, #2,750 [Add to Longdo]
[zhànlu:e4, ㄓㄢˋlu:è, ㄜˋ, / ] strategy, #900 [Add to Longdo]
[cèlu:e4, ㄘㄜˋlu:è, ㄜˋ, ] plot; tactics, #2,839 [Add to Longdo]
[hūlu:e4, ㄏㄨlu:è, ㄜˋ, ] to forget about; to neglect; to omit by mistake, #5,148 [Add to Longdo]
[qīnlu:e4, ㄑㄧㄣlu:è, ㄜˋ, ] invasion; encroachment, #5,383 [Add to Longdo]
[qīnlu:e4 zhe3, ㄑㄧㄣlu:è zhě, ㄜˋ ㄓㄜˇ, ] aggressors; invaders, #11,615 [Add to Longdo]
[zhànlu:e4 xing4, ㄓㄢˋlu:è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] strategic, #11,909 [Add to Longdo]
[lǐnglu:e4, ㄌㄧㄥˇlu:è, ㄜˋ, / ] to have a taste of; to realize; to appreciate, #12,261 [Add to Longdo]
[lu:è wēi, lu:ㄜˋ ㄨㄟ, ] a little bit; slightly, #13,104 [Add to Longdo]
[lu:è dài, lu:ㄜˋ ㄉㄞˋ, / ] to mention briefly, #16,426 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほぼ, hobo] (adv) เกือบจะ
[りゃく, ryaku] ย่อ ละ ตัดบางส่วนออก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りゃく, ryaku] (n,n-suf) abbreviation; omission; (P) [Add to Longdo]
(P);粗[ほぼ, hobo] (adv) (uk) almost; roughly; approximately; (P) [Add to Longdo]
して[りゃくして, ryakushite] (exp) for short [Add to Longdo]
[りゃくす, ryakusu] (v5s,vt) (1) (See する) to abbreviate; to omit; (2) to take; to capture; (P) [Add to Longdo]
する;掠する[りゃくする, ryakusuru] (vs-s,vt) (1) (する only) to abbreviate; to omit; (2) to take; to capture [Add to Longdo]
[りゃくが, ryakuga] (n) rough sketch [Add to Longdo]
[りゃっかい, ryakkai] (n,vs) brief explanation [Add to Longdo]
[りゃっき, ryakki] (n,vs) abbreviation [Add to Longdo]
記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] (n) {comp} abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
記法[りゃっきほう, ryakkihou] (n) abridged notation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
AI stands for artificial intelligence.AIは人工知能のです。
Apr. is an abbreviation for April.Apr.はApril(4月)の語です。
USA stands for the United States of America.USAはアメリカ合衆国の称です。
What does USSR stand for?USSRは何のですか。
What do the letters WHO stand for?WHOと言う文字は何の字ですか。
England was invaded by the Danes.イングランドはデーン人の侵をうけた。
We use DS as an abbreviation of 'dyad' style.ここではDSを「ダイアド」スタイルの省形として使う。
You can omit the preposition in this phrase.この句では前置詞を省できる。
This book deals with the invasion of the Romans.この本はローマ人の侵を扱っている。
And because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.そしてディールはヨーロッパ大陸にとても近かったために、いつも最初に侵されるイギリスの地域のひとつでした。
For this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.そのデザイン・ハウスにとって、コンピューター製造にさらに急進的な色彩を導入することは適切な戦であった。
The rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy.その会社の急速な成長はその独特な戦によるものだった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[りゃっき, ryakki] abbreviation [Add to Longdo]
記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
[りゃくご, ryakugo] acronym [Add to Longdo]
字方式コード[りゃくじほうしきコード, ryakujihoushiki ko-do] letter type code [Add to Longdo]
成語[りゃくせいご, ryakuseigo] acronym [Add to Longdo]
[りゃくめい, ryakumei] mnemonic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゃく, ryaku] ABKUERZUNG, AUSLASSUNG [Add to Longdo]
[りゃくだつ, ryakudatsu] Pluenderung, -Raub [Add to Longdo]
[りゃくれき, ryakureki] kurzer_Lebenslauf [Add to Longdo]
[りゃくご, ryakugo] Abkuerzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top