ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -界-, *界*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[界, jiè, ㄐㄧㄝˋ] boundary, limit; domain; society, the world
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  介 (jiè ㄐㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] farm,  Rank: 288

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] world, #176 [Add to Longdo]
[shì jiè bēi, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟ, ] World Cup, #2,367 [Add to Longdo]
全世[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy), #3,016 [Add to Longdo]
[wài jiè, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˋ, ] the outside world; external, #4,277 [Add to Longdo]
[jìng jiè, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; state; realm, #4,327 [Add to Longdo]
[biān jiè, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ, / ] boundary; border, #6,880 [Add to Longdo]
[jiè miàn, ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, ] interface, #7,085 [Add to Longdo]
[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles, #7,306 [Add to Longdo]
[jiè xiàn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] boundary; marginal, #8,998 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
面活性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) สารลดความตึงผิว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) [Add to Longdo]
[かいわい, kaiwai] (n) neighborhood; neighbourhood [Add to Longdo]
磁巻線[かいじまきせん, kaijimakisen] (n) field winding [Add to Longdo]
磁極[かいじきょく, kaijikyoku] (n) field pole [Add to Longdo]
磁石[かいじしゃく, kaijishaku] (n) field magnet [Add to Longdo]
[かいひょう, kaihyou] (n) boundary mark (on land or water) [Add to Longdo]
[かいめん, kaimen] (n,adj-no) interface [Add to Longdo]
面化学[かいめんかがく, kaimenkagaku] (n) surface chemistry [Add to Longdo]
面活性[かいめんかっせい, kaimenkassei] (n,adj-no) surface active [Add to Longdo]
面活性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) surfactant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は世制覇すると思うかい。
"Hello, people of the world!"「世のみなさん、こんにちは」と。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世平和への道は長く苦難に満ちている。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世は戦争の危機に瀕していた。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世の人々は再び驚いた。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然の一部を永久に失うことになる。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世の他のどの列車よりも速く走る。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは世保健機構を表す。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の銀世になっているだろう。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世市民になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で世を回ることが出来ますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lord Attila whipped the world - his mare![CN] 埃策爾國王總會甩鞭抽打他的世以及他的母馬! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Mom, you are my sunshine and idol.[CN] 她让我出生在这个世 Episode #1.2 (2004)
Yes.[CN] 世 Alice Through the Looking Glass (2016)
Lead me to Romeo.[CN] 现在你应该进军世舞台了 我们去电视台 Episode #1.2 (2004)
Small world.[CN] 世真小 Man of Science, Man of Faith (2005)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.[JA] (佑希) 私は本の世に 詳しくないんですけど 何かきっかけがあれば 売れるものなんでしょうか? Appeal (2017)
He's the number one novelist right now.[JA] (桜井) そりゃあ もう 小説一の活躍です Values (2017)
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.[JA] ベルトの価値は低下 ベルトの価値は低下 アンディ・リー 世ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
Shouldn't you report for MIA?[CN] 女人跟饭碗 只要接触到外面的世 Episode #1.8 (2004)
He's the biggest seller in the literary world right now.[JA] 現在の小説では 彼がいちばん売り上げてますよね Appeal (2017)
Fire![CN] 分线! Cross of Iron (1977)
You might try to hide among my clan, behind the altars of God, or at the end of the world[CN] 無論你躲在我們一族的背後 還是躲到世盡頭的眾神的神壇 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] WELT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top