ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男性

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男性-, *男性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性[nán xìng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] a male, #3,246 [Add to Longdo]
男性尊称[nán xìng zūn chēng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] esquire [Add to Longdo]
男性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kinsman [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
男性[だんせい, dansei] (n,adj-no) (1) man; male; (2) {ling} masculine gender; (P) [Add to Longdo]
男性ホルモン[だんせいホルモン, dansei horumon] (n) male hormone [Add to Longdo]
男性[だんせいかん, danseikan] (n) one's view (opinion) of men [Add to Longdo]
男性[だんせいき, danseiki] (n) male genitalia; male genital organs; penis [Add to Longdo]
男性[だんせいご, danseigo] (n) male language; masculine language [Add to Longdo]
男性差別[だんせいさべつ, danseisabetsu] (n) (See 女性差別・じょせいさべつ) discrimination against men; misandry [Add to Longdo]
男性雑誌[だんせいざっし, danseizasshi] (n) men's magazine [Add to Longdo]
男性社会[だんせいしゃかい, danseishakai] (n) male society; male-dominated society [Add to Longdo]
男性上位[だんせいじょうい, danseijoui] (n,adj-no) male dominance; male supremacy [Add to Longdo]
男性[だんせいてき, danseiteki] (adj-na) manly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.「一部屋に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の男性は答えました。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の原因を調べている。
There were three men.3人の男性がいた。
In Asia men usually precede women when walking.アジアでは男性はいつも女性の前を歩く。
Do you know the man gazing at you?あなたを見つめている男性は知り合いですか。
That young man is our teacher.あの若い男性は私たちの先生です。
Who is that man?あの男性は誰ですか。
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ二十億円を慈善団体に寄付した。
Oh, it's just that I never meet any interesting men.ええ、その、面白い男性にぜんぜんめぐり合えなくてねぇ。
Kie never got off on older men until she met him.キエが年上の男性にすっかり心を奪われてしまったのは、彼との出会いが最初だった。
Women work on equal terms with men in this firm.この会社では女性は男性と対等の条件で勤務している。
In this firm women work on equal terms with men.この会社では女性は男性と同じ条件で働いている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男性[だんせい, dansei] Mann, das_maennliche_Geschlecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top