ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男女

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男女-, *男女*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男女[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
男女老少[nán nǚ lǎo shào, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄌㄠˇ ㄕㄠˋ, ] men, women, young and old; all kinds of people; people of all ages; each and everyone, #29,492 [Add to Longdo]
姨甥男女[yí sheng nán nǚ, ㄧˊ ㄕㄥ˙ ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] wife's sister's children [Add to Longdo]
男女关系[nán nǚ guān xì, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] man-woman connection; intimate relationship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) men and women; man and woman; both sexes; both genders; (P) [Add to Longdo]
男女の別[だんじょのべつ, danjonobetsu] (n) distinction of sex [Add to Longdo]
男女共学[だんじょきょうがく, danjokyougaku] (n,adj-no) co-education; mixed education [Add to Longdo]
男女共同参画社会[だんじょきょうどうさんかくしゃかい, danjokyoudousankakushakai] (n) gender-equal society [Add to Longdo]
男女共同参画社会基本法[だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう, danjokyoudousankakushakaikihonhou] (n) Basic Law for a Gender-Equal Society (1999) [Add to Longdo]
男女共同参画推進条例[だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい, danjokyoudousankakusuishinjourei] (n) bylaw or ordinance for the purpose of implementing gender equality [Add to Longdo]
男女雇用機会均等法[だんじょこようきかいきんとうほう, danjokoyoukikaikintouhou] (n) Gender Equality In Employment Act [Add to Longdo]
男女差別[だんじょさべつ, danjosabetsu] (n) sexual discrimination; sexism [Add to Longdo]
男女同権[だんじょどうけん, danjodouken] (n) equal rights among men and women [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.この運動はまだその全ての目標を達成しているわけではないが、男女関係の色々な分野にすでにかなりの影響を与えている。
Rock appeals to young men and women.ロックは若い男女に人気がある。
Kato's class consists of forty boys and girls.加藤君のクラスには40人の男女がいる。 [M]
The youth of our country is indifferent to politics.我が国の青年男女は政治に無関心だ。
Marriage is the union of a man and woman.結婚は男女の結びつきである。
It is time not only to equalize men's and women's wages, but also to equalize responsibility for housework.今や男女の賃金を平等にするだけでなく、家事の責任も平等にすべき時である。
Men and women between the ages of 25 and 54 have the most stressful lives.最もストレスの多い人たちは、25歳から54歳までの男女である。
We invited ten couples to the party.私たちは十組の男女をパーティーに招待した。
When we think of the traditional roles of men and women in society, we think of husbands supporting the family, and wives taking care of the house and children.社会における伝統的な男女の役割について思うとき、我々は夫が家族を支え妻が家と子供の面倒を見るものと考える。
Both men and women won the tennis championship.男女ともテニスに優勝した。
Why are there differences between the male and the female?男女の間にはどうして違いがあるのか。
Man and woman must respect each other.男女はお互いに尊敬しあわなければならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男女[だんじょ, danjo] Maenner_und_Frauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top