ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

田舎

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -田舎-, *田舎*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
田舎[いなか, inaka] (n) ชนบท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
田舎[いなか, inaka] บ้านนอก บ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
田舎[いなか(gikun), inaka (gikun)] (n,adj-no) (1) (sens) rural area; countryside; the sticks; (2) hometown; (P) [Add to Longdo]
田舎っ兵衛;田舎兵衛;田舎っぺ[いなかっぺえ(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺい(田舎っ兵衛;田舎兵衛);いなかっぺ, inakappee ( inaka tsu bee ; inaka bee ); inakappei ( inaka tsu bee ; inaka bee ); i] (n) (vulg) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
田舎びる[いなかびる, inakabiru] (v1,vi) to become rustic; to become countrified [Add to Longdo]
田舎めく[いなかめく, inakameku] (v5k,vi) (See 田舎びる) to appear rustic; to become countrified [Add to Longdo]
田舎育ち[いなかそだち, inakasodachi] (n) country bred [Add to Longdo]
田舎[いなかや, inakaya] (n) farm house; country cottage [Add to Longdo]
田舎回り[いなかまわり, inakamawari] (n,vs) (theatrical) provincial tour [Add to Longdo]
田舎気質[いなかかたぎ, inakakatagi] (n) rusticity; provincialism [Add to Longdo]
田舎[いなかざむらい, inakazamurai] (n) country samurai [Add to Longdo]
田舎芝居[いなかしばい, inakashibai] (n) provincial theatrical performance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I feel completely restored after a week in the country.1週間田舎にいてすっかり元気になったような気がする。
You will soon be used to rural life.あなたはもうすぐ田舎の生活に慣れるでしょう。
I visited my uncle in the country one day.ある日、私は田舎の叔父を訪ねた。
He ate Mr Wood's good country food, and drink a lot of milk.ウッド夫人が作ってくれるおいしい田舎風の料理を食べたし、ミルクをたくさん飲みました。
I never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside.この写真を見ると必ず、田舎での幸せな日々を私は思い出す。
This country road leads to a small town ten miles away.この田舎の道は10マイル離れた小さな町に通じている。
You clown you.この田舎者めが。
The old cottage has a certain charm about it.その古い田舎の家にはある魅力がある。
Then the bus left the town and drove along a country road.それからバスは町を出て、田舎道を走っていきました。
Do you mind if I join your trip to country?一緒に田舎への旅に行ってもいいですか。
When I retire, I'd like to spend the rest of my life in the country.引退したら余生を田舎で過ごしたい。
We live in the country during the summer.夏の間私たちは田舎で生活する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
田舎[いなか, inaka] Land, Provinz [Add to Longdo]
田舎[いなかむすめ, inakamusume] Maedchen_vom_Lande [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top