ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -田-, *田*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[田, tián, ㄊㄧㄢˊ] field, farm, arable land; cultivated
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictographic] The plots of a rice paddy, Rank: 778
[由, yóu, ㄧㄡˊ] cause, reason; from
Radical: , Decomposition: 田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Road 丨 leading to the farm 田, Rank: 136
[界, jiè, ㄐㄧㄝˋ] boundary, limit; domain; society, the world
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 288
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: , Decomposition:   卯 [mǎo, ㄇㄠˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 554
[男, nán, ㄋㄢˊ] man, boy; male; baron; surname
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Someone who can work 力 the farm 田, Rank: 602
[略, lüè, ㄌ˙] approximate, rough; outline, summary; plan, plot
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 704
[画, huà, ㄏㄨㄚˋ] picture, painting, drawing; to draw
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A painting on an easel; compare 畫, which includes the brush, Rank: 883
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 1106
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning, Rank: 1110
[番, fān, ㄈㄢ] to take turns, to repeat; to sow; a turn
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Sowing seeds 米 on the farm 田, Rank: 1452

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian, #2,303 [Add to Longdo]
[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company), #7,810 [Add to Longdo]
[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics), #8,497 [Add to Longdo]
[yóu tián, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ, ] oil field, #8,560 [Add to Longdo]
[nóng tián, ㄋㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] farmland; cultivated land, #9,243 [Add to Longdo]
[Běn tián, ㄅㄣˇ ㄊㄧㄢˊ, ] Honda (Japanese name), #10,426 [Add to Longdo]
[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] field; farm; farming area; village, #11,747 [Add to Longdo]
[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, ] field; open land, #16,864 [Add to Longdo]
[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #16,967 [Add to Longdo]
[Fú tián, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #17,359 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いなか, inaka] (n) ชนบท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いなか, inaka] บ้านนอก บ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[た, ta] (n) rice field; (P) [Add to Longdo]
の神[たのかみ, tanokami] (n) deity of rice fields and harvests [Add to Longdo]
の面[たのも;たのむ(ok), tanomo ; tanomu (ok)] (n) surface of a rice paddy [Add to Longdo]
を打つ[たをうつ, tawoutsu] (exp,v5t) to till a rice paddy; to plough a rice paddy (plow) [Add to Longdo]
んぼ(P);圃;ぼ;[たんぼ(P);でんぽ(田圃;田畝), tanbo (P); denpo ( denpo ; ta une )] (n) paddy field; farm; (P) [Add to Longdo]
んぼアート[たんぼアート, tanbo a-to] (n) tanbo art; using rice of various types and colours to create giant pictures in rice fields [Add to Longdo]
[たうなぎ;タウナギ, taunagi ; taunagi] (n) (uk) Asian swamp eel (Monopterus albus) [Add to Longdo]
雲雀[たひばり;タヒバリ, tahibari ; tahibari] (n) (uk) water pipit (Anthus spinoletta) [Add to Longdo]
園(P);[でんえん(P);でんおん(ok), den'en (P); den'on (ok)] (n,adj-no) (1) country; rural districts; (2) cultivated land; fields; (P) [Add to Longdo]
園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山先生です」
I feel completely restored after a week in the country.1週間舎にいてすっかり元気になったような気がする。
I met Yoshida for the first time in five years.5年ぶりに吉君に会った。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電車に乗れば、何時に秋につきますか。
By the time you land at Narita, it will be dark.あなたが成に着陸するころまでには、暗くなっているのでしょう。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから三に住んでいますか。
How often do you see Tanaka?あなたはどのくらい中さんと会っているの。
You will soon be used to rural life.あなたはもうすぐ舎の生活に慣れるでしょう。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに三に住むつもりですか。
Let me introduce you to Mr Tanaka.あなたを中さんに紹介しましょう。
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和慎太郎です。
I visited my uncle in the country one day.ある日、私は舎の叔父を訪ねた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[た, ta] Reisfeld [Add to Longdo]
[たなか, tanaka] Tanaka (Name) [Add to Longdo]
中君[たなかくん, tanakakun] (Herr) Tanaka [Add to Longdo]
植え[たうえ, taue] -Pflanzen_des_Reises [Add to Longdo]
[たはた, tahata] Felder [Add to Longdo]
[いなか, inaka] Land, Provinz [Add to Longdo]
舎娘[いなかむすめ, inakamusume] Maedchen_vom_Lande [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top