ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生-, *生*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[生, shēng, ㄕㄥ] life, lifetime; birth; growth
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic]  A shoot 屮 growing in the soil 土, Rank: 34
[甥, shēng, ㄕㄥ] niece, nephew; sister's child
Radical: , Decomposition:   生 [shēng, ㄕㄥ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] boy, Rank: 3809
[產, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth
[産, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth
Radical: , Decomposition:   产 [chǎn, ㄔㄢˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth
[甤, ruí, ㄖㄨㄟˊ] soft, delicate; overgrowth, drooping leaves
Radical: , Decomposition:   豕 [shǐ, ㄕˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] growth
[甦, sū, ㄙㄨ] reborn; to resuscitate, to revive
Radical: , Decomposition:   更 [gèng, ㄍㄥˋ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [ideographic] To grant an additional 更 life 生

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, ] to be born; to give birth; life; to grow, #548 [Add to Longdo]
[shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] life; activity; to live, #164 [Add to Longdo]
[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture, #206 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
[rén shēng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ, ] life, #800 [Add to Longdo]
[shēng mìng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] life (force), #849 [Add to Longdo]
[xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] sir; mister; teacher; (title of respect), #1,081 [Add to Longdo]
[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] doctor, #1,409 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
[せいと, seito] (n) นักเรียน
放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย

Eg.
彼の生意気態度は我慢できない。
ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว

生意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。
ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ
意気[なまいき, namaiki] (adj) แก่แดด
態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n, phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
体系[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
[ショウガ、しょうが, shouga , shouga] (n) ขิง, See also: S. ジンジャー、生薑、薑
[せいり, seiri] (n) ประจำเดือน, รอบเดือน
態系[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์, See also: R. ecosystem
物物理学[せいぶつぶつりがく, seibutsubutsurigaku] (n) ชีวฟิสิกส์, See also: R. biophysics
化学[せいかがく, seikagaku] (n) ชีวเคมี, See also: R. biochemical

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[はえる, haeru] TH: งอก  EN: to grow
える[はえる, haeru] TH: ขึ้น  EN: to spring up
える[はえる, haeru] TH: (ฟัน)ขึ้น  EN: to cut (teeth)
[せいさん, seisan] TH: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต  EN: production (vs)
[せいさん, seisan] TH: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม  EN: manufacture
ずる[しょうずる, shouzuru] TH: เกิดขึ้น  EN: to cause
ずる[しょうずる, shouzuru] TH: เกิดขึ้นมา  EN: to arise
ける[いける, ikeru] TH: จัด(ดอกไม้)  EN: to arrange (flowers)
じる[しょうじる, shoujiru] TH: เป็นผลมาจาก  EN: to result from
じる[しょうじる, shoujiru] TH: เกิดขึ้น  EN: to arise

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n,pref) pure; undiluted; raw; crude [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) life; living; (n,n-suf) (2) (せい only) (male) (hum) I; me; myself [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御,意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n,n-suf) (See 芝) area of thick growth (of trees, grass, etc.) [Add to Longdo]
々しい(P);しい[なまなましい, namanamashii] (adj-i) lively; green; fresh; raw; vivid; graphic; (P) [Add to Longdo]
々世々;世世[しょうじょうぜぜ, shoujouzeze] (n-adv,n) eternity; forever; through all eternity [Add to Longdo]
々流転;流転[せいせいるてん;しょうじょうるてん, seiseiruten ; shoujouruten] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
い先[おいさき, oisaki] (n) one's future [Add to Longdo]
い茂る;茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you a teacher?" "So I am."「あなたは先ですか」「その通りです」
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は学ですか」「はい、そうです」
"Yes, I was," said the student.「いいえ、いました」とその学は答えた。
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の授業を始めましょう」と先は言った。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山田先です」
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時間ぎれだからね」と先は言った。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかで会ったことがありませんか」とその学はたずねた。
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何について話していました?」と学はたずねた。
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日本人の学ですか」「はい、そうです」 [M]
The teacher said, "That's all for today."「今日はこれまで」と先が言った。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義を聞いていましたか」と学がたずねた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ[なまデータ, nama de-ta] raw data [Add to Longdo]
映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]
産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]
成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なま, nama] -rein [Add to Longdo]
[なま, nama] -roh [Add to Longdo]
[おう, ou] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
える[はえる, haeru] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
かす[いかす, ikasu] wiederbeleben, beleben, leben_lassen [Add to Longdo]
きる[いきる, ikiru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
き残る[いきのこる, ikinokoru] ueberleben [Add to Longdo]
ける[いける, ikeru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
け垣[いけがき, ikegaki] -Hecke [Add to Longdo]
け捕り[いけどり, ikedori] das_Fangen, Gefangennahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top