ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -甚-, *甚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甚, shén, ㄕㄣˊ] considerably; very, extremely; a great extent
Radical: , Decomposition:   甘 [gān, ㄍㄢ]  匹 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 626

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, / ] what, #3,194 [Add to Longdo]
[shèn, ㄕㄣˋ, ] very; extremely; more (than), #2,656 [Add to Longdo]
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
[shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ, ] even; so much so that, #490 [Add to Longdo]
为什么[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
什么样[shén me yàng, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] what kind?; what sort?, #2,879 [Add to Longdo]
没什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind, #2,948 [Add to Longdo]
什么的[shén me de, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙, / ] and so on; and what not, #3,594 [Add to Longdo]
干什么[gàn shén me, ㄍㄢˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what are you doing?; what's he up to?, #4,536 [Add to Longdo]
什么是[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what is ...?, #4,867 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いたく, itaku] (adv) exceedingly [Add to Longdo]
[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P) [Add to Longdo]
だしい(P);しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P) [Add to Longdo]
だしい誤解[はなはだしいごかい, hanahadashiigokai] (n) serious misunderstanding [Add to Longdo]
だ以て[はなはだもって, hanahadamotte] (exp) exceedingly [Add to Longdo]
[じんかん, jinkan] (n) (obsc) intense cold [Add to Longdo]
[じんく, jinku] (n) lively song; lively dance [Add to Longdo]
振る[いたぶる, itaburu] (v5r) (uk) to torment; to harass; to tease [Add to Longdo]
[じんしん;じんじん, jinshin ; jinjin] (n) extremely deep (i.e. profound) [Add to Longdo]
[じんだい, jindai] (adj-na,n) very great; enormous; serious; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's quite absurd of you to tell her that sort of thing.あんなことを彼女に言うなんて非常識もだしい。
The company suffered big losses.その会社は大な被害を被った。
The damage from the typhoon was enormous.その台風の被害は大であった。
The unprecedented drought did severe damage to the wheat harvest.前例のない干ばつが小麦の収穫に大な被害をもたらした。
The prolonged drought did severe damage to crops.長く続く干ばつが収穫に大な被害をもたらした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はなはだ, hanahada] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
だしい[はなはだしい, hanahadashii] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
[じんろく, jinroku] Einfaltspinsel, Schwachkopf [Add to Longdo]
[じんだい, jindai] sehr_gross, ausserordentlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top